Skip to main content

Sabiha Žunić Leković protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Brojevi predstavki
43076/20
Prikaz presude/odluke

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 19. maja 2022. godine doneo, a 9. juna 2022. objavio odluku tročlanog sudijskog Odbora u predmetu Sabiha Žunić Leković protiv Srbije.

Podnositeljka se prituživala na povredu prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju, usled neizvršenja, odnosno odloženog izvršenja pravosnažne domaće presude usvojene protiv društvenog/državnog preduzeća.

Vlada je u svojim Zapažanjima istakla da je odluka na čije se neizvršenje podnositeljka prituživala već izvršena u njenu korist, te je predložila da Sud odbaci predstavku zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, jer o navedenom podnositeljka nije obavestila Sud. Podnositeljka se na ove navode Vlade nije izjasnila.

Nakon ispitivanja slučaja, Sud se uverio u istinitost tvrdnji Vlade i uočio da je 15. decembra 2020. godine podnositeljki u celosti isplaćen iznos dosuđen domaćom odlukom.

Kako podnositeljka nije obavestila Sud o ovoj informaciji koja predstavlja samu suštinu predstavke, niti je dala bilo kakvo objašnjenje za takav propust, Sud je zauzeo stav da je ovakvo ponašanje očigledno u suprotnosti sa svrhom prava na pojedinačnu predstavku.

S obzirom da je podnositeljka svoju predstavku podnela putem punomoćnika iz reda advokata, Sud je takođe konstatovao da advokati, u skladu sa svojom profesijom, moraju pokazati visoku profesionalnu razboritost i smislenu saradnju u radu sa Sudom, štedeći ga od neozbiljnih pritužbi.

Stoga advokati i pre i nakon pokretanja postupaka pred Sudom treba da se marljivo raspitaju o svim detaljima i okolnostima slučaja, striktno se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka, pri čemu su takođe dužni da i svoje klijente podstaknu da učine isto. U protivnom, namerna ili nemarna zloupotreba resursa Suda može narušiti kredibilitet rada advokata u očima Suda, ali i dovesti do situacije da se pojedinim advokatima zabrani zastupanje podnosilaca.

S obzirom na gore navedeno, Evropski sud je doneo odluku da predstavku proglasi neprihvatljivom zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, u skladu sa odredbama člana 35. st. 3(a) i 4. Konvencije.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan u pripremi
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija