Skip to main content

Сабиха Жунић Лековић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Бројеви представки
43076/20
Приказ пресуде/одлуке

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Сабиха Жунић Лековић против Србије.

Подноситељка се притуживала на повреду права на суђење у разумном року из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију, услед неизвршења, односно одложеног извршења правоснажне домаће пресуде усвојене против друштвеног/државног предузећа.

Влада је у својим Запажањима истакла да је одлука на чије се неизвршење подноситељка притуживала већ извршена у њену корист, те је предложила да Суд одбаци представку због злоупотребе права на појединачну представку, јер о наведеном подноситељка није обавестила Суд. Подноситељка се на ове наводе Владе није изјаснила.

Након испитивања случаја, Суд се уверио у истинитост тврдњи Владе и уочио да је 15. децембра 2020. године подноситељки у целости исплаћен износ досуђен домаћом одлуком.

Како подноситељка није обавестила Суд о овој информацији која представља саму суштину представке, нити је дала било какво објашњење за такав пропуст, Суд је заузео став да је овакво понашање очигледно у супротности са сврхом права на појединачну представку.

С обзиром да је подноситељка своју представку поднела путем пуномоћника из реда адвоката, Суд је такође констатовао да адвокати, у складу са својом професијом, морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби.

Стога адвокати и пре и након покретања поступака пред Судом треба да се марљиво распитају о свим детаљима и околностима случаја, стриктно се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да и своје клијенте подстакну да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може нарушити кредибилитет рада адвоката у очима Суда, али и довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца.

С обзиром на горе наведено, Европски суд је донео одлуку да представку прогласи неприхватљивом због злоупотребе права на појединачну представку, у складу са одредбама члана 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.

Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план није потребан
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција