Skip to main content

Kako podneti predstavku

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Uputstvo za popunjavanje obrasca prijave na sajtu ESLJP

Priručnik o prihvatljivosti predstavke na sajtu ESLJP

Zahtevi za pravično zadovoljenje (Član 41 Konvencije)

Zahtev za privremenu meru (Pravilo 39 Poslovnika)

Vaša predstavka pred ESLJP - kako je podneti i kako se dalje razmatra

Video zapis: Kako pravilno podneti predstavku Evropskom sudu za ljudska prava

Video zapis: Uslovi prihvatljivosti predstavke

Zvanična stranica sa uputstvima za podnosioce predstavki, na sajtu Evropskog suda za ljudska prava

 

I Šta bi trebalo da znate pre popunjavanja obrasca predstavke

Koje pritužbe Sud može da razmatra?

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud koji može da razmatra samo pritužbe pojedinaca, organizacija i privrednih subjekata koji tvrde da su im povređena prava zagarantovana Evropskom konvencijom za ljudska prava. Konvencija je međunarodni ugovor kojim su se brojne evropske države obavezale da će zajemčiti određena osnovna prava. Zajemčena prava su navedena u samoj Konvenciji, a takođe i u Protokolima broj 1, 4, 6, 7, 12 i 13, koje su samo neke od država prihvatile. S tim u vezi bi trebalo da pročitate sve priložene tekstove.

Sud ne može da razmatra sve vrste pritužbi. Njegova ovlašćenja su definisana uslovima prihvatljivosti koji su predviđeni Konvencijom i koji ograničavaju ko se može obratiti Sudu, kada i kojim povodom. Više od 90% predstavki koje Sud razmotri bude proglašeno neprihvatljivim. Stoga bi trebalo da proverite da li su vaše pritužbe u skladu s uslovima prihvatljivosti koji su opisani u nastavku.

Sud može da razmatra vaš slučaj samo

 • ako se pritužbe odnose na povredu jednog ili više prava ustanovljenih Konvencijom i protokolima;
 • ako su pritužbe usmerene protiv države koja je ratifikovala Konvenciju ili relevantni protokol (nisu sve države ratifikovale svaki protokol, stoga proverite listu ratifikacija na internet stranici Suda (www.echr.coe.int/applicants);
 • ako se pritužbe odnose na predmete koji se tiču odgovornosti nekog državnog organa (kao što je npr. zakonodavno telo, organ uprave, sud itd.); Sud se takođe ne može baviti pritužbama koje su usmerene protiv pojedinaca ili privatnih organizacija;
 • ako se pritužbe odnose na radnje ili događaje koji su nastupili posle datuma ratifikacije Konvencije ili određenog protokola od strane države (videti datume za svaku državu ponaosob na internet stranici Suda (www.echr.coe.int/applicants);
 • ako ste lično i direktno pogođeni kršenjem osnovnih prava (ako imate „status žrtve“);
 • ako ste državnim organima pružili priliku da isprave povrede vaših prava („iskorišćavanje domaćih pravnih lekova“); to znači, u načelu, da ste pre obraćanja ovom Sudu morali da istaknete iste pritužbe pred domaćim sudovima, uključujući i pred najvišom sudskom instancom. Ovo pravilo podrazumeva i poštovanje pravila domaćih postupaka, kao i odgovarajućih rokova. Ne morate da koristite pravni lek koji je neefikasan, niti poseban diskrecioni pravni lek izvan normalne pravne procedure;
 • ako ste Sudu podneli kompletnu predstavku u roku od četiri meseca od konačne domaće odluke. Rok od četiri meseca, u principu, teče od datuma kada je doneta odluka najvišeg nadležnog domaćeg suda ili organa vlasti ili od kada je takva odluka dostavljena vama ili vašem advokatu. Tamo gde nema raspoloživog efikasnog pravnog leka povodom pritužbe, rok od četiri meseca teče od datuma radnje, događaja ili odluke na koju se pritužuje. Rok od četiri meseca se prekida tek kada Sudu pošaljete kompletnu predstavku koja je usaglašena sa zahtevima Pravila 47 Poslovnika Suda (videti odgovarajući tekst u paketu predstavke). Rok ističe poslednjeg dana perioda od četiri meseca, čak i ako on pada u nedelju ili na dan državnog praznika. Dakle, uredno popunjeni obrazac predstavke zajedno sa svim traženim informacijama i dokumentima mora biti poslat Sudu na dan ili pre poslednjeg dana isteka roka od četiri meseca, stoga vodite računa da ih na vreme pošaljete poštom;
 • ako su vaše pritužbe zasnovane na pouzdanim dokazima; svoje pritužbe morate obrazložiti tako što ćete svoj slučaj jasno opisati i potkrepiti ga dokumentima, odlukama, lekarskim izveštajima, izjavama svedoka te drugim odgovarajućim materijalom;
 • ako možete da dokumentujete da predmet vaše pritužbe predstavlja neopravdano ugrožavanje vaših osnovnih prava. Nije dovoljno samo načelno izneti pritužbu da je odluka domaćeg suda nepravična ili pogrešna; ovaj Sud nije apelacioni sud u odnosu na domaće sudove i ne može da ukine ili preinači njihove odluke;
 • ako vaše pritužbe već nije razmotrio sam Sud ili neko drugo međunarodno telo.

Takođe bi trebalo da imate u vidu da Sud prima desetine hiljada pritužbi svake godine. Sud nema mogućnosti da razmatra trivijalne pritužbe, one koje se ponavljaju a nemaju nikakvog smisla, kao ni one koje ne spadaju u vrstu slučajeva koje bi jedan međunarodni nadzorni organ trebalo da razmatra. Takve pritužbe mogu biti odbijene kao zloupotreba prava na podnošenje pritužbe, što se takođe može dogoditi i ako podnosioci predstavke koriste neprimeren, uvredljiv ili neprijatan rečnik.

Sud takođe može odbaciti predmet ako smatra da podnosilac predstavke nije značajnije oštećen i ako isti ne otvara nova pitanja o ljudskim pravima koja bi trebalo da se ispitaju na međunarodnom nivou.

Za dodatne informacije o svim ovim kriterijumima možete konsultovati advokata ili otići na internet stranicu Suda, koja pruža informacije o uslovima prihvatljivosti i daje odgovore na najčešće postavljana pitanja.

II Kako da popunite obrazac predstavke

Uslovi koje treba ispuniti da bi obrazac predstavke bio prihvaćen kao potpun su predviđeni Pravilom 47 Poslovnika Suda (možete ga pronaći u paketu predstavke); dodatne informacije su navedene u Smernicama o pokretanju postupka koje čine dodatak Poslovniku i mogu se pronaći na internet stranici Suda (http://www.echr.coe.int/applicants). Praktična objašnjenja i saveti su izneti u nastavku; savetujemo vam da ih pročitate pre popunjavanja obrasca predstavke ako želite da izbegnete greške koje bi mogle da dovedu do neprihvatanja vaše predstavke kao nepotpune.

 • OBRAZAC PREDSTAVKE MORA BITI ČITKO POPUNJEN. Poželjno je da bude otkucan.
 • POPUNITE SVA POLJA KOJA IMAJU VEZE S VAŠOM SITUACIJOM. Ako to ne uradite, vaša predstavka neće biti potpuna i kao takva neće biti prihvaćena.
 • Nemojte koristiti simbole i skraćenice, sve što želite objasnite jasno, rečima.
 • BUDITE SAŽETI U IZLAGANJU.

Obrazac predstavke treba preuzeti sa internet stranice Suda i popuniti ga u elektronskoj formi, ako je moguće. To će ubrzati postupak obrade vašeg predmeta.

Jezik

Službeni jezici Suda su engleski i francuski ali, alternativno, ako vam to olakšava komunikaciju, Sekretarijatu Suda možete da se obratite i na službenom jeziku bilo koje od država koje su ratifikovale Konvenciju. U početnoj fazi postupka možete čak i da primate dopise od Suda na tom jeziku. Molimo vas da imate u vidu i to da će Sud u kasnijim fazama postupka, ukoliko odluči da od vlade tužene države zatraži da dostavi pisane komentare na vaše pritužbe, svu dalju prepisku obavljati na engleskom ili francuskom jeziku, i od vas ili vašeg zastupnika tražiti da koristite engleski ili francuski u kasnijim podnescima.

Uputstva u vezi sa poljima koja treba popuniti u obrascu predstavke

Da bi Sud prihvatio predstavku, morate da popunite sva odgovarajuća polja obrasca predstavke i da dostavite sva neophodna dokumenta na način predviđen Pravilom 47. Molimo vas da ovo imate u vidu kada budete popunjavali obrazac predstavke i prilagali odgovarajuća dokumenta. Ukoliko ne postupite po ovim instrukcijama, Sud neće razmatrati vaš predmet, neće ga ni registrovati u svojoj bazi predmeta, niti sačuvati bilo koji dokument iz njega.

Obrazac predstavke – odeljak po odeljak

Obratite pažnju da se izrazi upotrebljeni u obrascu predstavke i uputstvu oslanjaju na Konvenciju – svaki nedostatak roda u jeziku ne pretpostavlja isključenje istog.

Polje za kodiranu nalepnicu

Ako ste već komunicirali sa Sudom po istom predmetu i dostavljene su vam kodirane nalepnice, potrebno je da zalepite kodiranu nalepnicu u polje na levoj strani blizu vrha prve stranice predstavke.

A. Podnosilac predstavke

A.1. Pojedinac

Ovaj odeljak se odnosi na fizičko lice koje se pojavljuje kao podnosilac predstavke, za razliku od pravnih lica, kao što su privredni subjekti ili udruženja (odeljak A.2).

1-9. Ako predstavka ima više od jednog podnosioca, potrebne informacije treba dostaviti na posebnom listu papira za svakog podnosioca predstavke ponaosob. Molimo vas da pojedinačnim podnosiocima predstavke dodelite redne brojeve, ukoliko ima više od jednog podnosioca. Pogledajte i odeljak u nastavku: „Grupisane predstavke i veći broj podnosilaca predstavke”.

6. Adresa: Podnosilac predstavke mora da dostavi svoju poštansku adresu, a ne adresu advokata ili zastupnika, tako da Sud može da stupi sa njim u kontakt, ukoliko to bude potrebno. Podnosilac predstavke koji nema svoje prebivalište, niti stalno mesto boravka, treba da dostavi broj svog poštanskog faha ili adresu prijatelja, kao i da dostavi odgovarajuće objašnjenje u tom smislu.

A.2. Organizacija

Ovaj odeljak se tiče situacije u kojoj se kao podnosioci predstavke pojavljuju pravna lica, kao na primer privredni subjekti, nevladine organizacije ili udruženja itd. Ako popunjavate ovaj odeljak, morate popuniti i odeljak D.1.

10-16. Naziv i kontakt informacije organizacije koja se pojavljuje kao podnosilac predstavke moraju biti navedeni. Ako postoji više podnosilaca, ove informacije treba dostaviti na prvoj stranici obrasca predstavke za svakog narednog podnosioca ponaosob. Molimo vas da podnosiocima predstavke dodelite redne brojeve, ukoliko ima više od jednog podnosioca.

11. Identifikacioni broj: navedite zvanični identifikacioni broj ili broj koji je dodeljen organizaciji u odgovarajućem javnom registru, ako postoji.

12. Datum registrovanja, osnivanja ili statusnih promena pravnog lica takođe treba uneti radi lakše identifikacije, tamo gde je to relevantno.

Grupisane predstavke i veći broj podnosilaca predstavke

Kad podnosilac predstavke ili zastupnik podnose pritužbe u ime dva ili više podnosilaca čije su predstavke zasnovane na različitim činjenicama, treba popuniti poseban obrazac predstavke i dostaviti sve tražene podatke za svakog pojedinca ponaosob. Dokumenta koja su od značaja za položaj svakog podnosioca ponaosob treba takođe priložiti uz odgovarajuću predstavku.

Ako ima više od deset podnosilaca predstavke, zastupnik bi pored obrasca predstavke i dokumenata trebalo da dostavi i tabelu u kojoj navodi tražene identifikacione podatke za svakog podnosioca ponaosob. Ovakvu tabelu možete preuzeti sa internet stranice Suda (videti www.echr.coe.int/applicants). Kad je zastupnik advokat, tabelu bi trebalo dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u ili USB-u).

U slučaju velikog broja podnosilaca ili velikog broja podnetih obrazaca predstavke, Sekretarijat Suda može da traži od podnosilaca ili njihovih zastupnika da dostave tekst svojih podnesaka ili dokumenata i u elektronskoj ili kakvoj drugoj formi. Sekretarijat Suda može dati i druge instrukcije u pogledu onoga što bi trebalo učiniti da bi se omogućila efikasna i brza obrada predmeta.

Nepostupanje po instrukcijama Sekretarijata Suda u pogledu forme ili načina na koji treba dostaviti grupisane predstavke ili predstavke podnete od strane većeg broja podnosilaca može dovesti do toga da Sud neće uzeti vaš predmet u razmatranje (videti Pravilo 47 §§ 5.1 i 5.2).

V. Država/države protiv koje/kojih je predstavka podneta

17. Označite polje/polja ispred države/država protiv koje/kojih je predstavka podneta.

Ovaj odeljak se tiče države ili država koju/koje smatrate odgovornom/odgovornim za predmet vaše pritužbe. Molimo vas da imate u vidu da se pritužbe pred Sudom mogu izjaviti samo protiv država koje se nalaze na spisku, a koje su sve potpisnice Konvencije.

S. Zastupnik/Zastupnici pojedinca kao podnosioca predstavke

Osoba imenovana kao zastupnik u ovom odeljku mora da se potpiše u kućici br. 35; podnosilac predstavke mora da se potpiše u kućici br. 33.

S.1. Osoba koja nije advokat

18-25. Neki podnosioci predstavke mogu odlučiti da ne žele ili da nisu u mogućnosti da lično učestvuju u postupcima iz zdravstvenih razloga ili zbog poslovne ili druge nesposobnosti. Njih može da zastupa osoba bez pravnog obrazovanja, npr. roditelj koji zastupa dete, staratelj, član porodice ili partner koji zastupa nekoga čije opšte ili zdravstveno stanje otežavaju njegovo učestvovanje u postupku (npr. podnosilac predstavke koji je u bolnici ili u zatvoru). Zastupnik mora da navede u kom svojstvu zastupa podnosioca ili da naznači svoj odnos sa njim, te da dostavi svoje lične podatke i kontakt-adresu. Ako ste popunili odeljak C.1, morate popuniti i odeljak C.2 ukoliko vas zastupa advokat (videti dole odeljak C.2).

S.2. Advokat

26-32. Advokat koji zastupa podnosioca predstavke pred Sudom mora da dostavi svoje lične podatke zajedno sa svim kontakt detaljima. Podnosilac ne mora da imenuje advokata prilikom podnošenja obrasca predstavke. Podnosilac će biti obavešten ako predmet dođe do faze u postupku kada je neophodno da ga zastupa advokat. U tom trenutku – nakon odluke Suda da obavesti vladu tužene države o podnetoj predstavci radi njenog pismenog izjašnjenja – podnosilac može dobiti besplatnu pravnu pomoć ako nema dovoljno sredstava da plati usluge advokatu i ako se odobravanje takve pomoći smatra neophodnim za pravilno vođenje postupka. Detaljnije informacije o ovome se šalju podnosiocima kada za to dođe vreme.

S.3. Punomoćje

Ovaj odeljak mora da sadrži originalne potpise.

33. Podnosilac predstavke mora da potpiše punomoćje kojim će ovlastiti zastupnika da ga zastupa, osim u slučaju kada je podnosilac na primer dete ili nema poslovnu sposobnost i nije u stanju da ga potpiše. Ako je zastupnik koji nije advokat imenovao advokata u ime podnosioca predstavke koji nije u stanju da potpiše punomoćje, zastupnik treba da potpiše punomoćje u ime podnosioca predstavke.

34 i 36. Traženi datum na punomoćju je datum potpisa podnosioca predstavke i njegovog zastupnika.

35. Advokat ili neka druga osoba koju je podnosilac predstavke ovlastio da podnese obrazac predstavke Sudu mora da potpiše punomoćje kao dokaz da je prihvatio ovu obavezu. U nedostatku potpisa, Sekretarijat Suda može da nastavi da komunicira samo sa podnosiocem, a s obzirom na nepostojanje dokaza da je zastupnik uključen u predmet.

Nemojte slati zaseban obrazac punomoćja: Sud zahteva da sve važne informacije koje se odnose na ostvarivanje kontakta i identifikaciju stoje na samom obrascu predstavke. Podnosilac predstavke i njegov zastupnik moraju da potpišu odeljak za punomoćje tokom pripreme same predstavke: advokat ne bi trebalo da pošalje obrazac predstavke i zaseban obrazac punomoćja osim ako nema nepremostivih praktičnih smetnji. Samo ako podnosilac promeni advokata ili odredi advokata nakon podnošenja predstavke, Sud će prihvatiti zaseban obrazac punomoćja – mada bi i tada podnosioci trebalo da iskoriste poseban obrazac punomoćja koji se nalazi na internet stranici Suda i koji sadrži sve potrebne informacije. Ako se pošalje zasebno punomoćje bez ubedljivog objašnjenja zašto je to bilo neizbežno, predstavka će biti odbačena jer nije ispoštovano Pravilo 47.

Elektronska komunikacija između zastupnika i Suda

Sud je pokrenuo eComms kao sredstvo komunikacije elektronskim putem sa zastupnikom organizacije koja je podnela predstavku, koje se aktivira samo ukoliko Sud obavesti Vladu o predstavci.

57. Dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti za otvaranje eComms naloga. Preporučuje se da zastupnici koji rade u advokatskoj kancelariji dostave opštu adresu elektronske pošte kako bi nalog moglo da koristi više korisnika u okviru kancelarije.

Morate obaveštavati Sud o bilo kakvoj promeni adrese elektronske pošte koja se koristi za vaš eComms nalog.

Za više informacija pogledajte opšte uslove na internet stranici eComms (https://ecomms.echr.coe.int), kao i Praktično uputstvo o elektronskom dostavljanju dokumenata podnosilaca predstavki (www.echr.coe.int/practicedirections) (dostupno samo na engleskom i francuskom jeziku).

E, F i G: Predmet predstavke

58-65. Budite sažeti u izlaganju. Navedite suštinske informacije koje se tiču vašeg predmeta: ključne činjenice i odluke, kao i na koji način su vaša prava ugrožena, bez navođenja irelevantnih podataka ili sporednih detalja. Nemojte iznositi opširne citate: uvek se možete pozvati na priloženi dokument. Činjenice o vašem predmetu i vaše pritužbe bi trebalo da budu predstavljene na prostoru u okviru obrasca predstavke koji je za to predviđen, kako bi Sud bio u mogućnosti da utvrdi vrstu i suštinu vaše predstavke bez uvida u bilo koji drugi dokument. Ove informacije u vezi sa vašim predmetom su ključne za pravilan i brz pregled vaše predstavke i moraju se naći na stranicama koje vam stoje na raspolaganju u okviru obrasca predstavke, a ne u dodatnim prilozima. To bi sve trebalo da predstavlja jednu jasnu i sažetu izjavu o činjenicama, pritužbama i o usaglašenosti sa uslovima prihvatljivosti koju će biti lako pročitati i gde neće biti nepotrebnih detalja. Nije prihvatljivo ostaviti ove stranice nepopunjene sa naznakom „vidi aneks u prilogu“, na primer. Ukoliko se ne pridržavate ovih uputstava u vezi sa navođenjem važnih informacija u ograničenom prostoru koji je za to predviđen u samom obrascu predstavke, Sud neće razmatrati vaš predmet.

Uz obrazac predstavke, podnosilac može, ukoliko je to neophodno, priložiti dodatne informacije ili objašnjenja u vidu aneksa (poseban dokument) koji ne sme premašiti 20 stranica (ovim nisu obuhvaćene kopije odluka kao ni dokumentacije u prilogu). To ne znači da svoje izlaganje možete da započnete na obrascu predstavke te da tekst zatim nastavite na dodatnim papirima dok ne dostignete ukupno 20 stranica. Ovih 20 stranica predstavlja dodatak sažetoj izjavi o činjenicama, pritužbama i o usaglašenosti sa uslovima prihvatljivosti koja mora biti izneta na za to određenim stranicama obrasca predstavke. Ne mogu se nove pritužbe isticati u takvom aneksu, koji treba da služi samo za razradu pritužbi koje su već istaknute u samom obrascu predstavke.

Imajte u vidu da će, ukoliko se predmet prosledi vladi tužene države na izjašnjenje, podnosilac predstavke biti u prilici da i sam podnese svoje detaljne argumente kao i da dostavi odgovor na podnesak druge strane.

Svi navodi moraju biti potpuno čitljivi i ako su pored izjave o činjenicama, pritužbama i usaglašenosti sa uslovima prihvatljivosti na samoj predstavci, priloženi dodatni podnesci, morate uzeti u obzir da:

 • ukoliko su otkucani, veličina slova (font) mora biti najmanje 12 u osnovnom tekstu, odnosno 10 u fusnotama;
 • u slučaju da postoje prilozi (aneksi), oni moraju biti na papiru formata A4, sa marginama ne širim od 3,5 cm;
 • moraju imati stranice označene rednim brojevima; i
 • moraju biti podeljeni na numerisane odeljke.

Po pravilu, svi podaci sadržani u obrascu predstavke i dokumentima koje podnosite Sekretarijatu Suda biće dostupni javnosti, uključujući i informacije o vama samima ili o trećim licima. Štaviše, ovi podaci se mogu pojaviti i u bazi podataka Suda (HUDOC) dostupnoj na Internetu, ukoliko ih Sud pomene u izjavi o činjenicama koja se priprema kada se predmet dostavlja vladi tužene države na izjašnjenje, u odluci o prihvatljivosti ili o brisanju predstavke sa liste predmeta Suda, ili pak u presudi Suda. Shodno tome, u obrascu predstavke bi trebalo da stoje samo oni podaci iz vašeg privatnog života ili života trećih lica koji su od suštinskog značaja za razumevanje predmeta.

Osim toga, ukoliko želite anonimnost (da vaš identitet ne bude dostupan javnosti), potrebno je da to izričito i naglasite te da navedete razloge za odstupanje od pravila o javnosti i dostupnosti podataka u postupku. Sud može odobriti anonimnost u izuzetnim i opravdanim slučajevima.

E. Izjava o činjenicama

58-60. Budite jasni i sažeti. Naznačite tačne datume.

Izložite činjenice hronološki. Navedite događaje po redosledu po kojem su se dogodili.

Ukoliko se vaše pritužbe odnose na više različitih situacija (na primer, na različite sudske postupke), molimo vas da činjenično stanje i pritužbu za svaki od njih navedete odvojeno.

Neophodno je da dostavite sva dokumenta kojima potkrepljujete vaš predmet, a posebno kopije relevantnih odluka ili zapisa o merama na koje se žalite: na primer, rešenje o prinudnom iseljenju ili nalog za deportaciju. Takođe, morate obezbediti pisane dokaze koji potkrepljuju vaše navode, poput lekarskih izveštaja, izjava svedoka, zapisnika, dokumenata o vlasništvu ili potvrda o vremenu provedenom u pritvoru. Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite kopije određenih dokumenata, potrebno je da objasnite zašto.

F. Izjava o navodnoj povredi ili povredama Konvencije i/ili Protokola, kao i o odgovarajućim argumentima

61-62. Za svaku iznetu pritužbu potrebno je navesti član Konvencije ili Protokola na koji se pozivate i dati kratko objašnjenje na koji način je prekršen.

Objasnite što preciznije možete zbog čega se žalite Sudu, odnosno predstavite vaše pritužbe u vezi s Konvencijom. Navedite na koju odredbu Konvencije se oslanjate i objasnite zašto činjenice koje ste izložili predstavljaju povredu ove odredbe. Objašnjenja ove vrste moraju biti data za svaku pojedinačnu pritužbu.

Primer:

Član 6 § 1: parnični postupak po mojoj tužbi za naknadu štete zbog povrede je trajao preko deset godina, od 10. januara 2002. do 25. aprila 2012. godine, što predstavlja nerazumno dugo trajanje postupka.

G. Usaglašenost sa uslovima prihvatljivosti koji su utvrđeni članom 35 § 1 Konvencije (informacije koje se odnose na iskorišćavanje domaćih pravnih lekova kao i na rok od četiri meseca)

63. Pod ovom tačkom je potrebno da pokažete da ste državi dali priliku da ispravi učinjeno, pre nego što ste se obratili Sudu s međunarodnom nadležnošću. To znači da morate pokazati da ste iskoristili sve raspoložive delotvorne pravne lekove koji postoje u državi na koju se pritužba odnosi.

Za svaku pritužbu o povredi prava zajemčenih Konvencijom ili protokolima, molimo vas da navedete sledeće:

 • tačan datum konačne odluke, naziv suda ili tribunala i prirodu odluke;
 • datume odluka nižih sudova ili tribunala koje su prethodile donošenju konačne odluke; i
 • broj predmeta u domaćem pravnom postupku.

Neophodno je da priložite kopije svih odluka sudova i drugih organa koji su odlučivali, od najnižeg ka najvišem; takođe morate dostaviti kopije vaših tužbi ili podnesaka sudovima, kao i vaše žalbe, kako biste pokazali da ste na svakom nivou suštinski isticali povredu Konvencije na koju se pozivate pred Sudom.

Takođe morate dokumentovati da je svaka vaša pritužba Sudu podneta uz poštovanje roka od četiri meseca od dana donošenja konačne odluke u postupku iskorišćavanja domaćih pravnih lekova za tu pritužbu. Otuda je ključno utvrditi datum konačne odluke. Morate dostaviti i dokaz o tome, bilo tako što ćete priložiti kopiju odluke na kojoj je vidljiv datum ili, ukoliko niste dobili primerak te odluke na dan kada je usvojena ili kada je javno objavljena, dokaz o datumu dostavljanja, na primer prilaganjem kopije dostavnice ili kopije preporučenog pisma ili koverte. U slučajevima u kojima nisu postojali odgovarajući pravni lekovi, morate dokumentovati da ste pritužbu podneli u roku od četiri meseca od radnje, mere ili odluke na koju se žalite te podneti materijalne dokaze o datumu te radnje, mere ili odluke.

64-65. Ovde bi trebalo da navedete da li ste na raspolaganju imali pravni lek koji niste iskoristili. U tom slučaju, navedite i razloge zbog kojih to niste učinili.

Dodatne korisne informacije o iskorišćavanju domaćih pravnih lekova i poštovanju roka od četiri meseca možete pronaći u Praktičnom vodiču kroz uslove prihvatljivosti (www.echr.coe.int/applicants).

N. Informacije koje se odnose na druge međunarodne postupke (ukoliko ih ima)

66-67. Potrebno je da navedete da li ste pritužbe iz predstavke podneli i nekom drugom međunarodnom telu, kao na primer organima Ujedinjenih nacija, kao što su Međunarodna organizacija rada ili Komitet za ljudska prava, ili nekom međunarodnom arbitražnom panelu. Ukoliko jeste, neophodno je da dostavite pojedinosti među kojima i naziv organa kojem ste podneli vaše pritužbe, relevantne datume i opis toka postupka koji se pred njim odvijao, kao i opis sadržine svih donetih odluka. Dostavite i kopije svih relevantnih odluka kao i drugih dokumenata.

68-69. Ranije predstavke Sudu ili predstavke povodom kojih je postupak još uvek u toku: takođe bi trebalo da navedete da li ste, kao podnosilac predstavke, imali ili trenutno imate druge predstavke pred ovim Sudom i, ukoliko je to slučaj, da navedete broj ili brojeve tih predstavki. Ovi podaci su neophodni Sudu radi održavanja urednosti spisa i njihovog pronalaženja, kao i obrade različitih predstavki pod vašim imenom.

I. Spisak pratećih dokumenata

70. Neophodno je da priložite numerisani hronološki spisak svih presuda i odluka na koje ste se pozivali u odeljcima E, F, G i H obrasca predstavke, kao i svih drugih dokumenata koja želite da Sud uzme u razmatranje kao dokaze koji potkrepljuju vaše tvrdnje o kršenju Konvencije (zapisnici, izjave svedoka, lekarski izveštaji itd.). Molimo vas da u spisku dokumenata navedete broj stranice na kojoj se nalazi svaki dokument ponaosob, tako da Sud može lako da ih pronađe. Ako nemate dovoljno prostora u obrascu predstavke, možete dodati još jednu stranicu.

Trebalo bi da priložite potpune i čitke kopije svih dokumenata navedenih u spisku dokumenata.

Dokumenta vam neće biti vraćena. Stoga je u vašem interesu da pošaljete kopije, a ne originale.

OBAVEZNO:

 • poređajte dokumenta prema datumu i vrsti postupka;
 • pravilno označite stranice rednim brojevima; i
 • NEMOJTE spajati dokumenta spajalicom, uvezivati ih niti lepiti.

PODSETNIK: Na podnosiocu predstavke je da blagovremeno prikupi sve informacije i dokumenta koja su neophodna da bi se predstavka smatrala uredno popunjenom. Ukoliko ne dostavite jedan ili više relevantnih dokumenata, vaša predstavka se neće smatrati kompletnom i Sud je neće razmatrati, izuzev ukoliko niste dali odgovarajuće objašnjenje zašto niste bili u mogućnosti da dostavite dokument odn. dokumenta koja nedostaju.

Predstavke u čijem prilogu se nalaze sumnjivi predmeti biće uništene iz bezbednosnih razloga.

Izjava i potpis

Ovaj odeljak mora da sadrži originalne potpise.

72-73. Izjavu mora da potpiše svaki podnosilac predstavke ili ovlašćeni zastupnik. To niko drugi ne može učiniti umesto njih.

Određivanje osobe za kontakt

74. Sekretarijat Suda obavlja prepisku samo s jednim podnosiocem predstavke ili jednim zastupnikom, pa će, ukoliko postoji više podnosilaca koji nemaju zastupnika, jedan podnosilac biti određen za osobu sa kojom će Sekretarijat Suda komunicirati. U slučajevima kada podnosilac predstavke ima zastupnika, Sekretarijat Suda će komunicirati isključivo sa jednim zastupnikom. Stoga podnosilac predstavke koji ima više od jednog zastupnika mora odrediti koji će zastupnik obavljati prepisku sa Sudom.

III Informacije o podnošenju predstavke i načinu obrade

A. Način podnošenja predstavke

Predstavka Sudu se podnosi isključivo poštom (ne telefonom). To znači da papirni primerak obrasca predstavke s originalima potpisa podnosioca/podnosilaca predstavke i/ili ovlašćenog/ovlašćenih zastupnika mora biti poslat poštom. Predstavka primljena putem faksa se ne smatra potpunom predstavkom, a s obzirom na to da je Sudu potreban obrazac predstavke sa originalnim potpisom. Nema potrebe da lično dolazite u Strazbur radi usmenog predstavljanja slučaja.

Obrazac predstavke možete preuzeti sa internet stranice Suda (www.echr.coe.int/applicants).

Vašu predstavku pošaljite na sledeću adresu:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

V. Obrada obrasca predstavke

Predmet će biti registrovan, a prepiska i dokumenta sačuvani u Sudu samo ukoliko je primljen kompletno popunjen obrazac predstavke sa pratećim dokumentima.

Po prijemu obrasca predstavke, Sekretarijat Suda će proveriti da li su u njemu sadržane sve neophodne informacije i dokumenta. Ukoliko nisu, primićete odgovor u kome vas obaveštavamo da niste postupili u skladu s Pravilom 47, da predmet nije registrovan i da dokumenta nisu sačuvana. Vi ćete onda imati mogućnost da podnesete novu predstavku: to podrazumeva dostavljanje potpuno popunjenog obrasca predstavke sa svim relevantnim dokumentima i odlukama, čak i ako ste prethodno već poslali neke od ovih informacija. Nepotpuni podnesci neće biti prihvaćeni.

Sekretarijat Suda vam ne može dati informacije o pravu države protiv koje podnosite pritužbu, niti pravni savet koji se odnosi na primenu i tumačenje domaćeg prava.

Prilikom slanja vašeg obrasca predstavke, trebalo bi da sačuvate kopiju istog, zajedno s originalnim dokumentima. Tako biste, u slučaju da vas Sekretarijat Suda obavesti da predstavka nije bila potpuna, mogli, ukoliko to želite, da pošaljete novi, kompletni obrazac predstavke bez teškoća i nepotrebnog odlaganja. Nije izvesno da ćete, ukoliko predstavka bude odbijena kao nepotpuna, imati dovoljno vremena da dostavite novi obrazac predstavke pre isteka roka od četiri meseca. Iz tog razloga, trebalo bi da vodite računa o tome da na vreme podnesete kompletan obrazac predstavke sa svim neophodnim pratećim dokumentima.

Ukoliko je podneti obrazac predstavke uredno popunjen, Sekretarijat Suda će vas obavestiti da je vaš predmet registrovan na vaše ime (na dodeljeni broj se potom morate pozivati u svim svojim budućim obraćanjima Sudu) i dostaviti vam kodirane nalepnice, koje bi trebalo da zalepite prilikom slanja svakog sledećeg podneska Sudu.

Sekretarijat Suda može u prvom dopisu zatražiti od vas i da dostavite dodatne informacije ili pojašnjenja. U vašem je interesu da u kratkom roku odgovorite na sve dopise Sekretarijata Suda, s obzirom na to da se novootvoreni predmeti koji nisu aktivni uništavaju nakon šest meseci. Takođe, imajte u vidu da, kada Sud započne sa razmatranjem predmeta, svako kašnjenje ili neodgovaranje na dopise Sekretarijata Suda, kao i nedostavljanje traženih informacija ili dokumenata, može dovesti do zaključka da ne želite da se vaš predmet dalje razmatra. Posledica toga može biti da Sud ne razmotri predstavku, da bude doneta odluka o neprihvatljivosti ili pak o brisanju predstavke sa liste predmeta Suda.

S. Bez sudskih troškova

Sud se vašim predmetom bavi besplatno. O svakoj odluci Suda bićete obavešteni.