Skip to main content

O sudu

ECHR Building

 

Evropski sud za ljudska prava - ECHR (engl. European Court of Human Rights) je sudska institucija Saveta Evrope, osnovana 1959. godine, za zaštitu prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (1950).

Sud je postao stalna institucija zaštite ljudskih prava u Evropi 1. novembra 1998. godine, kada je stupio na snagu Protokol 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pre uvođenja ovog protokola, sudsku funkciju je, pored Suda, obavljala i Evropska komisija za ljudska prava (1954). Protokol je ukinuo Komisiju, ali je ona nastavila sa radom do 31. oktobra 1999. godine radi okončanja tekućih postupaka.

Pitanje reforme sudskog sistema otvoreno je 2000. godine, pa je Protokol 14 predložen kao mehanizam rasterećenja Suda i unapređenja njegove efikasnosti. Protokol predviđa prenos nadležnosti sa veća na sudije pojedince, smanjenje broja članova veća, pooštravanje uslova pokretanja međunarodnih sporova. Za stupanje na pravnu snagu, potrebna je ratifikacija svih država članica Saveta Evrope.

Sedište Suda nalazi se u Strazburu u Francuskoj. Zgradu Suda je projektovao Ričard Rodžers. Površina zdanja iznosi 280.000 m². Izgradnja je započeta 1991, a dovršena 1994. godine.

ECHR - Film o Evropskom sudu za ljudska prava: