Skip to main content

Proces rada

Postupak pred Evrposkim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) započinje podnošenjem individualne, grupne ili međudržavne predstavke. Predstavke se podnose u pisanom obliku i potpisuje ih podnosilac ili podnosiočev punomoćnik. Ako predstavku podnosi nevladina organizacija ili grupa pojedinaca, potpisuju je lica ovlašćena za zastupanje te organizacije ili grupe.

Od 1. februara 2022. godine, nakon stupanja na sngau Protokola broj 15 uz Konvenciju, nakon donošenja konačne domaće odluke u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lekova, rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu skraćen je sa 6 na 4 meseca. Ovaj novi rok se primenjuje samo na predstavke u kojima je predmetna konačna domaća odluka doneta tada ili nakon tog datuma)

A) ZASTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM

Celokupna komunikacija između Evopskog suda i Republike Srbije vrši se preko sigurnog sajta.

Naime, u slučajevima kada Evropski sud predstavku ne odbaci iz nekog procesnog razloga, ona se, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom (osporenim aktima i svim podnetim dokazima) uz pismo dostavlja preko sigurnog sajta Republici Srbiji.

U pismu se Republika Srbija obaveštava o podnetoj predstavci i ostavlja joj se rok da se o istoj izjasni.

Faze daljeg postupanja u postupku zastupanja su:

 • zavođenje i formiranje predmeta;
 • dodela predmeta savetnicima u rad;
 • priprema i slanje dopisa nadležnim domaćim državnim organima čiji su akti ili radnje doveli do postupka pred Evropskim sudom, a radi dobijanja relevantih informacija i dokumentacije za konkretan predmet u cilju sagledavanja činjeničnog stanja i pravnih pitanja.

Nakon pribavljanja neophodne dokumentacije, pristupa se razmatranju zaključenja prijateljkog poravnanja ili potpisivanja jednostrane deklaracije. Prijateljsko poravnanje se može zaključiti uz prethodnu saglasnost organa čiji su akti ili radnje doveli do postupka pred Evropskim sudom.

Ukoliko zastupnik odluči da ne zaključi prijateljsko poravnanje, niti da potpiše jednostranu deklaraciju, o tome pismom obaveštava Evropski sud u roku koji je bio ostavljen (najčešće 12 nedelja od dostavljanja predmeta). Nakon toga, Evropski sud Republici Srbiji ostavlja dodatni rok od najviše 12 nedelja u kome je država dužna da dostavi svoja pisana Zapažanja - odbranu (1. krug Zapažanja).

 • izrada pisanih Zapažanja (1. krug)

Zapažanja koja se dostave Evropskom sudu, Evropski sud prosleđuje podnosiocu/podnositeljki predstavke, odnosno njegovom/njenom punomoćniku. Nakon što se oni izjasne na navode države, njihovi podnesci se prosleđuju Republici Srbiji kojoj se ostavlja dodatni rok (najčešće do 30 dana) na izjašnjenje (2. krug Zapažanja).

 • izrada dodatnih Zapažanja (2. krug)

Pošto se Evropskom sudu dostave i dodatna Zapažanja, Evropski sud obaveštava tuženu državu da će o podnetoj predstavci biti doneta odluka.

B) IZVRŠENJE PRESUDA I ODLUKA

Nakon što Evropski sud donese presudu/odluku kojom je utvrdio da je došlo do povrede Konvencije (ili odluku da skine predmet sa svoje liste zbog postignutog prijateljskog poravnanja ili potpisane jednostrane deklaracije), pristupa se izvršenju konkretne presude/odluke.

Države imaju zakonsku obavezu da isprave utvrđena kršenja, ali uživaju slobodu procene u pogledu sredstava koja će se koristiti. Mere koje treba preduzeti, u principu, identifikuje dotična država i te mere mogu biti pojedinačne (odnose se na podnosioca pojedinačne predstavke) ili opšte (koje omogućavaju da do sličnih povreda u drugim sličnim slučajevima ne dođe).

 • Pojedinačne mere

Mere izvršenja moraju prvo da okončaju povredu i da otklone, koliko je to moguće, njene negativne posledice po podnosioca/podnositeljku zahteva. Ovo podrazumeva isplatu bilo kog iznosa koji je Evropski sud dosudio kao pravično zadovoljenje ili iznosa zaključenog između strana u prijateljskom poravnanju. Zatezna kamata dospeva u slučaju kašnjenja sa izvršenjem.

Kada puka novčana kompenzacija ne može na odgovarajući način izbrisati posledice kršenja, Komitet ministara osigurava da vlasti preduzmu druge pojedinačne mere potrebne za otklanjanje kršenja. Same presude ponekad sadrže dodatne preporuke.

 • Opšte mere

Izvršenje presuda takođe zahteva sprovođenje opštih mera za sprečavanje povreda sličnih onima koje je utvrdio Evropski sud (bilo kroz izmene zakona, sudske prakse ili putem drugih vrsta mera). Obezbeđivanje delotvornih domaćih pravnih lekova je od velikog značaja.

 • Postupak isplate pravičnog zadovoljenja

Ukoliko Evropski sud u presudi/odluci utvrdi da je došlo do povrede  Konvencije ili Protokola uz nju, može dodeliti i pravičnu naknadu oštećenoj strani.

Pravično zadovoljenje može da obuhvati isplatu nematerijalne i/ili materijalne štete, kao i troškove postupka pred Evropskim sudom.

Rok za isplatu je 3 (tri) meseca od pravnosnažnosti presude, odnosno 3 (tri) meseca od dana objavljivanja odluke.

Odmah po pravnosnažnosti presude, odnosno objavljivanju odluke, u Odeljenju za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom pripremaju se dopisi kojima se punomoćnici podnosilaca na koje se presuda/odluka odnosi obaveštavaju da je presuda/odluka doneta, te se pozivaju da u roku od 15 dana od dana prijema dopisa dostave neophodnu dokumentaciju radi isplate. primer dopisa (att.)

Nakon dostavljanja uredne dokumentacije i uputstva za isplatu, pristupa se isplati.

Isplata novčanog iznosa na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka vrši se nakčešće sa razdela Visokog saveta sudstva, dok se isplata materijalne štete vrši sa razdela Državnog pravobranilaštva.

Ukoliko se isplata vrši sa razdela Visokog saveta sudstva, Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom dostavlja Visokom savetu sudstva i nadležnom sudu čiji su akti odnosno radnje prouzrokovali kršenje ljudskih prava obaveštenje o donetoj presudi/odluci. U dopisu se navodi tačan iznos određen u evrima koji na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka treba da se isplati podnosiocu predstavke, sa rokom do kada isplata treba da se izvrši. Na osnovu ovog obaveštenja, Visoki savet sudstva može blagovremeno i tačno da planira sredstava potrebna za isplatu, kao i kada će ih preneti određenom sudu. U prilogu dopisa se dostavlja konkretna presuda/odluka, kao i dokumentacija sa instrukcijama za isplatu. 

Ukoliko se isplata vrši sa razdela Državnog pravobranilaštva, u Odeljenju za zastupanje Republike Srbije pred vropskim sudom se priprema rešenje o isplati materijalne štete koje se dostavlja računovodstvu Pravobranilaštva na isplatu.

Po izvršenoj isplati, nadležni sud, odnosno računovodstvo Državnog pravobranilaštva, dostavlja Odeljenju za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom dokaz da je isplata izvršena, nakon čega se o izvršenoj isplati obaveštava Odeljenje za izvršenje presuda Evropskog suda dostavljanjem takozvanog JSF (Just Satisfaction Form) obrasca. – primer JSF att.

 • Postupak izrade Akcionih planova i Akcionih izveštaja

Postupak izvršenja presuda Evropskog suda, kao što je već navedeno, podrazumeva i sprovođenje opštih mera koje država preduzima kako do sličnih povreda ne bi došlo.

Rok za dostavljanje Akcionog plana je 6 (šest) meseci od dana pravnosnažnosti presude.

C) PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE EVROPSKOG SUDA

U Odeljenju za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom obavljaju se i poslovi sudske prakse koji obuhvataju:

 • Analizu donetih presuda/odluka protiv Republike Srbije
 • Praćenje i analizu prakse Evropskog suda u predmetima protiv drugih država
 • Praćenje i analiza prakse Komiteta ministara u postupku izvršenja

Sve presude, kao i najznačajnije odluke koje Evropski sud donese protiv Republike Srbije se prevode na srpski jezik i u Odeljenju za zastupanje se priprema njihov prikaz. Potom se primerci presuda/odluka na engleskom i srpskom jeziku zajedno sa prikazima dostavljaju svim relevantnim nadležnim državnim organima radi upoznavanja i postavljaju se na sajt Zastupnika. Takođe, sve presude i najznačajnihe odluke se dostavljaju i „Službenom glasniku Republike Srbije“ na objavljivanje.

Na dnevnom nivou u Odeljenju za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom prati se i analizira kako praksa Evropskog suda u odnosu na druge države članice Saveta Evrope, tako i praksa Komiteta ministara u postupku izvršenja.

Konačno, u okviru Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom preduzimaju se i preventivne mere u cilju podizanja svesti o potrebi poštovanja ljudskih prava garantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.