Skip to main content

Vodiči

Tematske brošure

Tematske brošure sa činjenicama imaju za cilj da daju pregled odabranog zakonodavstva i sudske prakse u državama članicama, nakon presuda i odluka Evropskog suda čije je izvršenje nadgledao i okončao Komitet ministara. Pošto proces izvršenja u nerešenim predmetima može da pokaže značajan napredak, neke brošure mogu takođe uključiti i podatke o relevantnim nerešenim predmetima.

Ustavna pitanja

Efikasna istraga