Skip to main content

Nadležnost

Zamenik državnog pravobranioca – Zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, saglasno odredbama Zakona o pravobranilaštvu i odredbama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Državnom pravobranilaštvu, obavlja sledeće poslove:

 • rukovodi Odeljenjem Državnog pravobranilaštva za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu:  Evropski sud), planira, usmerava i nadzire rad iz delokruga Odeljenja;
 • zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom u skladu sa Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i dodatnim Protokolima uz Konvenciju;
 • vrši komunikaciju između Republike Srbije i Evropskog suda;
 • sarađuje sa nadležnim domaćim organima radi prikupljanja informacija u vezi sa pripremanjem odbrane Republike Srbije pred Evropskim sudom;
 • odlučuje o upućivanju zahteva za Veliko veće Evropskog suda;
 • odlučuje u kojim će slučajevima Republika Srbija intervenisati u postupku pred Evropskim sudom;
 • sklapa u pisanoj formi prijateljska poravnanja (uz prethodnu saglasnost organa čiji su akti doveli do postupka pred Evropskim sudom);
 • daje jednostrane deklaracije;
 • zastupa Republiku Srbiju u telima Saveta Evrope od značaja za rad Evropskog suda i učestvuje na sastancima radnih tela Saveta Evrope;
 • stara se o izvršenju presuda i odluka Evropskog suda (preduzimanje individualnih i opštih mera po presudama/odlukama Evropskog suda, odnosno staranje o blagovremenoj isplati naknade štete i ažurnom dostavljanju Akcionih planova i Akcionih izveštaja za Komitet ministara Saveta Evrope);
 • komunicira sa nadležnim domaćim organima i Komitetom ministara u vezi sa izvršenjem presuda;
 • predstavlja Republiku Srbiju na sastancima Komiteta ministara Saveta Evrope u vezi sa izvršenjem presuda Evropskog suda;
 • prati i analizira praksu Evropskog suda radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i prakse sa Konvencijom i Protokolima uz Konvenciju;
 • preduzima preventivne mere u cilju podizanja svesti o potrebi poštovanja ljudskih prava garantovanih Konvencijom i Protokolima uz Konvenciju;
 • učestvuje na seminarima i konferencijama u vezi sa ljudskim pravima;
 • publikuje izveštaje u vezi sa Evropskim sudom;
 • priprema izveštaje o radu zastupnika;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranioca.