Skip to main content

Praksa suda

Evropski sud za ljudska prava vodi i održava svoju bazu sudske prakse - HUDOC. Baza podataka HUDOC omogućava pretraživanje i uvid u praksu Suda - presude i odluke Velikog veća, veća i odbora, komunicirane predmete, savetodavna mišljenja i pravne sažetke iz Informativnih brošura o sudskoj praksi.

Baza prakse HUDOC takođe sadrži i odluke i izveštaje Evropske komisije za ljudska prava kao i rezolucije Komiteta ministara.