Skip to main content

Analiza prakse suda

Praksa Evropskog suda za ljudska prava obuhvata širok spektar tema koje proističu iz primene odredbi Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenih protokola.

Sekretarijat Suda objavljuje niz materijala kao pomoć u razumevanju prakse Suda i drugih zvaničnih tekstova.

Informativna publikacija na srpskom jeziku pod naslovom "Pronalaženje i razumevanje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava" daje informacije o bazi podataka sudske prakse Suda pod nazivom HUDOC i drugim publikacijama koje su dostupne na internet prezentaciji Evropskog suda za ljudska prava.

Na kraju publikacije date su i sugestije kako najbolje koristiti raspoloživi istraživački materijal. Najnoviju verziju ovog dokumenta u PDF formatu možete naći na adresi:

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_SRP.pdf

 

Analiza sudske prakse ESLJP po godinama

U pregledu sudske prakse po godinama, naglašene su one presude i odluke koje otvaraju nova pitanja ili važna pitanja od opšteg interesa.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

Vodiči iz sudske prakse

Vodiči iz sudske prakse predstavlja glavne presude Suda, organizovane po članu Konvencije. Ovi pregledi sudske prakse se redovno ažuriraju i prevode na druge jezike.

 

Izveštaji o istraživanju sudske prakse

Izveštaji o istraživalju sudske prakse tiču se određenih transverzalnih tema, posebnih odredbi Konvencije i upotrebe drugih međunarodnih instrumenata u sudskoj praksi Suda.