Skip to main content

Анализа праксе суда

Пракса Европског суда за људска права обухвата широк спектар тема које проистичу из примене одредби Европске конвенције о људским правима и њених протокола.

Секретаријат Суда објављује низ материјала као помоћ у разумевању праксе Суда и других званичних текстова.

Информативна публикација на српском језику под насловом "Проналажење и разумевање судске праксе Европског суда за људска права" даје информације о бази података судске праксе Суда под називом HUDOC и другим публикацијама које су доступне на интернет презентацији Европског суда за људска права.

На крају публикације дате су и сугестије како најбоље користити расположиви истраживачки материјал. Најновију верзију овог документа у PDF формату можете наћи на адреси:

https://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_SRP.pdf

 

Анализа судске праксе ЕСЉП по годинама

У прегледу судске праксе по годинама, наглашене су оне пресуде и одлуке које отварају нова питања или важна питања од општег интереса.

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

Водичи из судске праксе

Водичи из судске праксе представља главне пресуде Суда, организоване по члану Конвенције. Ови прегледи судске праксе се редовно ажурирају и преводе на друге језике.

 

Извештаји о истраживању судске праксе

Извештаји о истраживаљу судске праксе тичу се одређених трансверзалних тема, посебних одредби Конвенције и употребе других међународних инструмената у судској пракси Суда.