Skip to main content

Унутрашње уређење

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву (у даљем тексту: Правилник) одређено је да се у седишту Правобранилаштва образује Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права (у даљем тексту: Одељење) (члан 4. став 1. тачка 1)) и да Одељењем руководи заменик – заступник (члан 4. став 2.).

Такође, Правилником је предвиђено да све послове из надлежности Одељења обавља 11 државних службеника (члан 18. тач. 8) до 13) Правилника), и то:

 • 1 државни службеник на положају III група положаја – заменик државног правобраниоца - заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права (надлежности)
   
 • 10 државних службеника на извршилачким радним местима
 • 4 правобранилачких помоћника у звању самосталног саветника
 • 3 правобранилачких помоћника у звању саветника
 • 3 референта

Коначно, Правилник предвиђа 6 радних места у Одељењу

 • Заменик државног правобраниоца – заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права руководи Одељењем, планира, усмерава и надзире рад из делокруга Одељења
 • Правобранилачки помоћник - послови заступања, анализе и сарадње са Европским судом
 • Правобранилачки помоћник - послови заступања и сарадње са Европским судом
 • Правобранилачки помоћник - послови старања и координације око извршења пресуда Европског суда за људска права
 • Правобранилачки помоћник - послови праћења извршавања пресуда Европског суда за људска права
 • радно место за административне и евиденционе послове

ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА - ПОСЛОВИ ЗАСТУПАЊА

Број извршилаца Звање
3 Самостални саветник
2 Саветник

ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА - ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА ПРЕСУДА/ОДЛУКА

Број извршилаца Звање
1 Самостални саветник
1 Саветник

ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА – АДМИНИСТРАТИВНИ И ЕВИДЕНЦИОНИ ПОСЛОВИ

Број извршилаца Звање
3 Референт

Тренутно је на извршилачким радним местима у Одељењу запослено 8 државних службеника, и то:

 •  7 на неодређено време
 • 4 државна службеника у звању самосталног саветника
 • 2 државна службеника у звању саветника
 • 1 државни службеник у звању референта
   
 • 1 на одређено време
 • 1 државни службеник у звању самосталног саветника