Skip to main content

Историјат

Council of Europe

 

Конвенција за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) примењује се у Републици Србији од 3. марта 2004. године када су инструменти ратификације достављени Генералном Секретару Савета Европе, Претходно је, 3. марта 2003. године, Конвенција потписана и исте године ратификована од стране тадашње Државне заједнице Србије и Црне Горе.

Почетком примене Конвенције су се стекли услови да наши грађани подносе појединачне представке Европском суду за људска права против наше државе. Стога је у домаћи правни систем по први пут уведена институција заступника пред Европским судом и његов положај је регулисан Уредбом о заступнику Србије и Црне Горе пред Европским судом („Службени лист Србије и Црне Горе“, број 7/2005). Овом уредбом је, поред осталог, било предвиђено успостављање канцеларије заступника у оквиру Министартва за људска и мањинска права и предвиђени су услови и критеријуми за именовање заступника и његовог заменика.

Канцеларија заступника почела је са радом у априлу 2006. године.

Када је Државна заједница Србије и Црне Горе престала да постоји, положај заступника је усклађен са новим положајем Републике Србије и у складу с тим је донета нова Уредба о заступнику („Службени гласник РС“, број 61/06 - пречишћен текст) која је суштинске одредбе из претходне Уредбе задржала. Заступник је наставио да поступа у оквиру Министартва за људска и мањинска права.

Након што је Министарство за људска и мањинска права трансформисано у Службу за људска права и националне мањине Владе Републике Србије, заступник пред Европским судом је у исто време постао и заменик директора Службе.

Имајући у виду да је 2008. године, Законом о Влади, поново успостављено Министарство за људска и мањинска права, оно је преузело и Службу за људска права и националне мањине, а тиме и канцеларију заступника које је поступало као Сектор за заступање пред Европским судом за људска права у оквиру Министарства . Заступник пред Европским судом је у исто време постао и помоћник министра.

После измена Закона о министарствима 2011. године, Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права наставио је са радом у оквиру Министарства правде, а заступник је у исто време постао и помоћник министра.

Од 2015. године, доношењем Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС, број 55/2014) ), Сектор за заступање Републике Србије пред Европским судом постаје Одељење Државног правобранилаштва које је преузело све запослене. Заступник истовремено постаје и заменик Државног правобраниоца. 

Заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права

Зорана Јадријевић Младар је од 5. августа 2019. постављена за вршиоца дужности, а од 12. новембра 2020. године је постављена на положај заменика државног правобраниоца - заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права на 5 година (професионална биографија)

Бивши заступници

  1. др Славољуб Царић
  2. Вања Родић
  3. др Наташа Плавшић