Skip to main content

Документа

ПРЕПОРУКА Р (2004) 6 Комитета министара земљама чланицама о побољшању домаћих правних средстава усвојена 12. маја 2004. на 114. заседању Комитета министара одржаном 12-13 мај 2004.
ПРЕПОРУКА Р (2004) 5 Комитета министара земљама чланицама о провери усаглашености предлога закона, постојећих закона и управне праксе са стандардима наведеним у Европској Конвенцији о људским правима усвојена 12. маја 2004. на 114. заседању Комитета министара одржаног 12-13. маја 2004.
ПРЕПОРУКА бр Р (2000) 2 Комитета министара упућена државама чланицама за преиспитивање или поновно отварање одређених предмета на домаћем нивоу по изрицању пресуда Европског суда за људска права Усвојена 19. јануара 2000. године на 694. састанку заменика министара.