Skip to main content

Правни оквир

Правни оквир заступања Републике Србије пред Европским судом за људска права и правни положај заступника регулисан је одредбама Закона о правобранилаштву (овде ставити линк ка закону) и одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву (овде ставити линк ка Правилнику).

А) Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/2014)

Чланом 13. Закона о правобранилаштву је прописано:

 • да Државно правобранилаштво заступа Републику Србију пред Европским судом за људска права у складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и додатним протоколима уз ову конвенцију (став 1.);
 • да послове заступања из става 1. овог члана обавља заменик државног правобраниоца који је постављен и за заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права (став 2.);
 • да се општење између Републике Србије и Европског суда за људска права одвија посредством заступника из става 2. овог члана;
 • да заступник може да закључи поравнање са странкама које учествују у поступцима пред Европским судом за људска права, уз претходну сагласност органа чији су акти довели до поступка пред Европским судом за људска права и да се поравнање закључује у писаној форми;
 • да се исплата износа договореног поравнањем или назначеног у пресуди Европског суда за људска права, врши из средстава органа Републике Србије чији су акти проузроковали кршење људских права (став 5.).

Осталим релевантним одредбама Закона о правобранилаштву које се директно односе на посупање пред Европским судом је прописано да ако Државно правобранилаштво поводом поступка пред Европским
судом за људска права, оцени да домаћи пропис није у складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, обавестиће о томе надлежне државне органе о потреби усклађивања прописа (члан 16.).

Б) Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву (у даљем тексту: Правилник)

Правилник пружа детаљније информације о пословима заступања Републике Србије пред Европским судом за људска права који се обављају у оквиру Одељења Правобранилаштва и даје опис послова заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом.

Чланом 8. Правилника је предвиђено да се у Одељењу за заступање РС пред ЕСЉП:

 • обављајају сви послови који се односе на заступање Републике Србије пред Европским судом;
 • припремају и шаљу поднесци за Европски суд;
 • врши комуникација са домаћим органима у вези са израдом поднесака;
 • склапају пријатељска поравнања и дају једностране декларације;
 • интервенише у поступцима пред Европским судом против других држава;
 • прати и анализира пракса Европског суда;
 • стара о извршавању пресуда и одлука Европског суда;
 • стара о благовременој исплати накнаде по одлукама, тј. пресудама Европског суда;
 • стара о предузимању индивидуалних и општих мера по пресудама Европског суда;
 • припремају Акциони планови и Акциони извештаји за Комитет министара Савета Европе;
 • врши комуникација са надлежним домаћим органима и Комитетом министара у вези са извршавањем пресуда;
 • иницира усклађивања домаћих прописа и домаће праксе са међународним уговорима и другим међународним правним актима из ове области;
 • публикују извештаји у вези са Европским судом.

Такође је предвиђено да се у оквиру Одељења предузимају и превентивне мере у циљу подизања свести о потреби поштовања људских права гарантованих Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода.

Коначно, предвиђено је учествовање на расправама пред Европским судом и на састанцима Комитета министара Савета Европе, као и учествовање у свим радним телима Савета Европе која се тичу рада и реформе Европског суда.

У Одељењу се обављају и други послови који се односе на заступање Републике Србије пред Европским судом

Чланом 18. тачка 8) Правилника предвиђено је да заменик државног правобраница – заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права обавља следеће послове:

 • руководи Одељењем, планира, усмерава и надзире рад и врши најсложеније послове из делокруга Одељења;
 • заступа Републику Србију пред Европским судом за људска права и у телима Савета Европе од значаја за рад Европског суда за људска права;
 • одлучује у којим ће случајевима Република Србија интервенисати у поступку пред Европским судом за људска права, одлучује о упућивању захтева за Велико веће, склапа поравнања и даје једностране декларације, анализира праксу Европског суда за људска права ради усклађивања националног законодавства и праксе са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама;
 • стара се о извршавању пресуда Европског суда за људска права и представља Републику Србију на састанцима Комитета министара Савета Европе – Одељења за извршавање пресуда Европског суда за људска права;
 • учествује на састанцима радних тела Савета Европе;
 • учествује на семинарима и конференцијама у вези са људским правима;
 • припрема извештаје за Владу о раду заступника;
 • обавља и друге послове по налогу Правобраниоца.