Skip to main content

Aktiva d.o.o. protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-2) Regulisanje korišćenja imovine (Ima povrede)
Brojevi predstavki
23079/11
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija