Skip to main content

Borislava POŠTIĆ protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
Brojevi predstavki
44173/16
Prikaz presude/odluke

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 4. aprila doneo, a 25. aprila 2024. godine objavio odluku u predmetu Borislava Poštić protiv Srbije, broj 44173/16.

Odluku je doneo tročlani Odbor.

Predmet se odnosi na pritužbu podnositeljke da nije uspela da ostvari pravo na porodičnu invalidninu nakon smrti svog supruga, nastalu tokom ratnih dejstava u Republici Hrvatskoj, iako su domaći organi u drugim gotovo istovrsnim slučajevima usvajali zahteve ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih.

Podnositeljka je istakla povredu prava iz člana 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) zbog postojanja neujednačene prakse domaćih organa po pitanju ostvarivanja prava propisanih ranije važećim Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ“, br. 24/98, 29/98, 25/00 - odluka SUS, „Službeni glasnik RS“, br. 101/05 – dr. zakon, 111/09 – dr. zakon i 50/18).

Vlada je navela da je Ustavni sud 24. novembra 2022. godine doneo zaključak kojim je stavio van snage svoje rešenje Už-5143/2014 od 14. decembra 2015. o odbačaju ustavne žalbe podnositeljke, jer je utvrdio da je usvajao ustavne žalbe u predmetima u kojima su se podnosioci nalazili u identičnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji kao podnositeljka. Takođe, Vlada je istakla da je Ustavni sud istog dana, 24. novembra 2022. godine, doneo odluku Už-5143/2014 kojom je usvojio ustavnu žalbu podnositeljke, utvrdio da joj je povređeno pravo na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, te poništio presudu Upravnog suda U. 17228/13 od 20. maja 2014.

Sud je prihvatio odbranu Vlade da je Ustavni sud spornu pravnu stvar rešio u korist podnositeljke, te je ocenio da poštovanje ljudskih prava definisanih u Konvenciji i protokolima uz Konvenciju ne zahteva nastavak ispitivanja predstavke prema članu 37. stav 1. tačka b) Konvencije i predstavku je skinuo sa svoje liste predmeta.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
решење Уставног суда Уж-5143/2014 од 14. децембра 2015. године
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija