Skip to main content

Milan ZARIĆ protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
Brojevi predstavki
49714/22
Prikaz presude/odluke

Prikaz odluke Zarić protiv Srbije (broj 49714/22)

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 31. avgusta 2023. godine doneo, a 21. septembra 2023. objavio odluku u predmetu Zarić protiv Srbije.

Odluku je doneo tročlani Odbor Suda.

Podnosilac se u predstavci prituživao na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaće odluke usvojene protiv društvenog preduzeća.

Vlada je iznela tvrdnju da je domaća odluka na čije se neizvršenje podnosilac prituživao u svojoj predstavci izvršena u njegovu korist pre nego što joj je Sud predmetnu predstavku dostavio. Stoga je Vlada predložila da Sud predstavku odbaci zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku.

Podnosilac nije osporio ovu činjenicu.

Nakon ispitivanja okolnosti slučaja, Sud je konstatovao da je država u celosti isplatila iznose dosuđene na domaćem nivou, u skladu sa domaćim pravom.

Imajući u vidu da podnosilac nije obavestio Sud da je pravnosnažna domaća odluka izvršena pre nego što je Vlada dobila obaveštenje o njegovoj predstavci, koja informacija predstavlja suštinu predstavke, Sud je prihvatio odbranu Vlade našavši da je takvo ponašanje podnosioca u suprotnosti sa svrhom prava na pojedinačnu predstavku.

Sud je, takođe, konstatovao da advokati moraju da shvate da, uzimajući u obzir dužnost Suda da ispituje navode o kršenju ljudskih prava, oni takođe moraju pokazati visoku profesionalnu razboritost i smislenu saradnju u radu sa Sudom, štedeći ga od neozbiljnih pritužbi. Stoga se advokati, pre pokretanja postupaka i nakon toga, moraju marljivo raspitati o svim detaljima slučaja, pažljivo se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka, pri čemu su takođe dužni da podstaknu svoje klijente da učine isto. U protivnom, namerna ili nemarna zloupotreba resursa Suda može ugroziti verodostojnost rada advokata u očima Suda, pa čak i ako se sistematski dogodi, može dovesti do situacije da se pojedinim advokatima zabrani zastupanje podnosilaca predstavki.

 

Posledično, Sud je doneo odluku da predstavku proglasi neprihvatljivom, zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, u skladu sa odredbama člana 35. st. 3(a) i 4. Konvencije.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija