Skip to main content

Nada PERIŠIĆ protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Nema povrede)
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
Brojevi predstavki
8648/21
Prikaz presude/odluke

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 7. marta doneo, a 28. marta 2024. godine objavio odluku u predmetu Perišić protiv Srbije (broj 8648/21).

Odluku je doneo tročlani Odbor.

Podnositeljka se u predstavci prituživala na povredu prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6. stav 1. Konvencije, zbog odloženog izvršenja domaće odluke.

Vlada je iznela tvrdnje da podnositeljka nije obavestila Sud da su 2020. i 2022. godine domaći sudovi utvrdili povredu označenog prava i dodelili joj iznos od 800 evra (EUR) na ime naknade nematerijalne štete. Stoga je Vlada predložila da Sud odbaci predmetnu predstavku zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku.

Imajući u vidu da podnositeljka nije obavestila sud o navedenoj činjenici pre nego što je Vlada dobila obaveštenje o podnetoj predstavci, koja predstavlja samu suštinu predstavke, Sud je prihvatio odbranu Vlade i našao je da je takvo ponašanje podnositeljke u suprotnosti sa svrhom prava na pojedinačnu predstavku.

Sud je, takođe, konstatovao da advokati moraju da shvate da, uzimajući u obzir dužnost Suda da ispituje navode o kršenju ljudskih prava, oni takođe moraju pokazati visoku profesionalnu razboritost i smislenu saradnju u radu sa Sudom, štedeći ga od neozbiljnih pritužbi. Stoga se advokati, pre pokretanja postupaka i nakon toga, moraju marljivo raspitati o svim detaljima predmeta, pažljivo se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka, pri čemu su takođe dužni da podstaknu svoje klijente da učine isto. U protivnom, namerna ili nemarna zloupotreba resursa Suda može ugroziti verodostojnost rada advokata u očima Suda, pa čak i ako se sistematski dogodi, može dovesti do situacije da se pojedinim advokatima zabrani zastupanje podnosilaca predstavki.

Posledično, Sud je doneo odluku da predstavku proglasi neprihvatljivom usled zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, u skladu sa odredbama člana 35. st. 3(a) i 4. Konvencije.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija