Skip to main content

Zličić protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 3) Zabrana torture (Ima povrede)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Nema povrede)
(Čl. 34) Pojedinačne predstavke (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Brojevi predstavki
73313/17,20143/19
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija