Skip to main content

Izveštaj sa 65. sastanka Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH)

Izveštaj sa 65. sastanka Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH) i sastanka državnih zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava održanog od 6. do 9. novembra 2007. godine.

U Strazburu je u periodu od 6. do 9. novembra 2007. godine održan 65. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavao Zastupnik Holandije pred Evropskim sudom za ljudska prava Ruland Beker, a učestvovali su predstavnici 43 zemlje, među kojima je bio Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao predstavnik Republike Srbije. U svojstvu posmatrača sastanku su prisustvovali predstavnici Vatikana, Japana, Evropskog komiteta za pravnu saradnju, Evropskog suda za ljudska prava, OEBS, Međunarodne komisije pravnika (ICJ)  i Amnesty International. Ispred Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u radu Komiteta učestvovali su E. Jurgens i E. Dremčevski, a izveštaje su podneli i predsedavajući pojedinih komiteta i radnih grupa  (DH-PR,  DH-S-DDH, DH-S-AC).

Tokom ovog sastanka bilo je reči o različitim pitanjima, a posebno ukazujemo na sledeće:

- usvojen je nacrt Preporuka u vezi sa efikasnim izvršavanjem presuda Evropskog suda za ljudska prava. Nacrt preporuka je rezultat rada radne grupe A u okviru DH-PR (Komitet za unapređenje procedure pred Evropskim sudom za ljudska prava), u čijem sastavu je aktivno učestvovala i Republika Srbija.

- ustanovljena je posebna grupa tzv. Reflection Group (CDDH-GDR), direktno odgovorna CDDH, čiji je glavni zadatak da temeljno istražuje primenu preporuka sadržanih u izveštaju Grupe mudrih ljudi, utvrđena je nadležnost Grupe i njen sastav (grupa ima 18 članova, a njen predsedavajući je dosadašnji predsedavajući CDDH - R. Beker, koji je poslednji put predsedavao sastanku CDDH, u okviru svog drugog mandata), kao i termini sastanaka ove grupe (dva puta godišnje). Tokom sastanka razmenjena su mišljenja sa Patrikom Tisijunom, bivšim sekretarom Grupe mudrih ljudi u vezi sa prioritetima u radu Grupe, koji bi trebalo da doprinesu reformi Evropskog suda za ljudska prava, bez potrebe da se vrši izmena Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Inače, jedan od prioriteta u radu ove grupe odnosio bi se i na izradu nacrta Statuta Evropskog suda za ljudska prava.

- ukazano je na značaj pripreme nove deklaracije Komiteta ministara u vezi sa ljudskim pravima u multikulturnom društvu, čime se bavi posebna grupa GT-DEV-SM. Ova grupa, koja treba da pripremi konferenciju na kojoj bi se razmotrili elementi potrebni za navedenu deklaraciju, do sada je održala samo jedan sastanak, a tokom zasedanja CDDH prezentovan je i izveštaj ove radne grupe. S obzirom na politički karakter navedene deklaracije CDDH je pozdravio eventualni stav koji bi Komitet ministara zauzeo u vezi sa ovim pitanjem.

- usvojen je izveštaj o akcijama koje bi Savet Evrope trebalo da preduzme u cilju unapređenja položaja zaštitnika ljudskih prava i promocije njihovih aktivnosti, a pored toga usvojen je nacrt deklaracije Komiteta ministara u vezi  sa ovim pitanjem. Sa druge strane, CDDH je uzeo u obzir primedbe predstavnika Ruske Federacije povodom ovog pitanja, a koje se svode na zahtev za povećanje odgovornosti zaštitnika ljudskih prava za poštovanje nacionalnog zakonodavstva u vršenju njihovih aktivnosti.

- odlučeno je da se produži mandat Grupi specijalista za pristup službenim dokumentima (DH-S-AC) i radnoj grupi koja se bavi zaštitom ljudskih prava u kontekstu ubrzane procedure azila (GT-DH-AS). U vezi sa radom grupe DH-S-AC izveštaj je podnela H. Jederblom, predsedavajuća ove grupe, a CDDH je pozdravio ostvarene rezultate u izradi nacrta Evropske konvencije o pristupu službenim dokumentima. Povodom ovog nacrta vođena je široka diskusija, kako o metodološkim, tako i o suštinskim pitanjima. U vezi sa metodološkim pitanjima istaknuto je da se mandat Grupi povodom izrade Explanatory report uz ovu buduću Konvenciju treba ograničiti do 30. marta 2008. godine, s tim što će se navedeni izveštaj uz buduću Konvenciju detaljno razmatrati na sledećem sastanku CDDH u martu mesecu. Takođe, u vezi sa suštinskim pitanjima istaknuto je da bi nacrt Konvencije trebalo prihvatiti onakav kakav je trenutno, jer je rezultat kompromisa, što bi dovelo do široke ratifikacije Konvencije. Čuli su se i predlozi za poboljšanje pripremljenog teksta Konvencije (na primer, pristup bi se odnosio ne samo na dokumenta izvršne vlasti, već i na dokumenta druge dve grane vlasti, regulisanje pitanja u slučaju "ćutanja administracije" itd.), a Srbija je podržala predlog koji je iznela Slovenija u cilju veće transparentnosti buduće Konvencije, na čemu je insistirala i H. Darbišir, izvršni direktor nevladine organizacije Access Info Europe. U svakom slučaju diskusija u vezi sa nacrtom Konvencije biće nastavljena i na sledećem sastanku CDDH.

Pored navedenih tema na 65. sastanku CDDH bilo je reči i o pojedinim preporukama Parlamentarne skupštine SE, daljoj sudbini DH-DEV (odložen izbor predsedavajućeg ovog komiteta za sledeći sastanak CDDH, preciziranje mandata, držanje jednog sastanka godišnje itd.), ljudskim pravima pripadnika oružanih snaga, izbornim pitanjima (izabran novi predsedavajući CDDH - Deniz Akčaj, kozastupnik Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava, izabran zamenik predsedavajućeg i članovi Biroa CDDH), aktivnostima DH-MIN kalendaru budućih aktivnosti CDDH i njegovih komiteta itd.  

Inače, 5. novembra 2007. godine u Evropskom sudu za ljudska prava održan je i sastanak državnih zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava, sa predsednikom Suda, sekretarom Suda i sekretarima pojedinih odeljenja. Ovakav sastanak održava se svake dve godine, a ovog puta bilo je posebno reči o prijateljskom poravnanju i jednostranim deklaracijama, konceptu "pilot-presuda", izvršavanju presuda Suda i nizu specifičnih pitanja (produžavanje rokova za podnošenje zapažanja, privremene mere, učešće intervenijenta u postupku pred Sudom itd.)

Архива
Ne