Skip to main content

Okrugli sto „Uklanjanje prepreka za izvršavanje nacionalnih sudskih odluka i stvaranje pretpostavki za efikasnu primenu presuda nacionalnih sudova“

(Tirana, 15 i 16. decembar 2011.god.) Okrugli sto pod nazivom „Uklanjanje prepreka za izvršavanje nacionalnih sudskih odluka i stvaranje pretpostavki za efikasnu primenu presuda nacionalnih sudova“ održan  je 15. i 16. decembra 2011. godine u Tirani, Albanija.

Skup je održan pod pokroviteljstvom Saveta Evrope i uz finansijsku podršku Human Rights Trust Fund-a, čiji su korisnici zemlje kod kojih je izražen problem neizvršavanja pravosnažnih presuda nacionalnih sudova (Azerbejdžan, Albanija, BiH, Moldavija, Srbija i Ukrajina). Pored predstavnika ovih šest država na skupu su učestvovali predstavnici još 27 država članica Saveta Evrope, a u čijoj nadležnosti se nalazi izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava.

U ime Republike Srbije na Okruglom stolu su učestvovavali predstavnici radne grupe Vlade Republike Srbije zadužene za izradu Akcionog plana u vezi sa presudama donetim u odnosu na dugove društvenih preduzeća – Mišela Nikolić, član radne grupe, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Milica Milanović-Trailović, član radne grupe, sudija Apelacionog privrednog suda i Slavoljub Carić, predsednik radne grupe, pomoćnik ministra pravde i zastupnik RS pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je predstavio sistem izvršavanja presuda ESLJP u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na slučajeve koji su tiču dugovanja društvenih preduzeća radnicima, po pravosanžnim presudama domaćih sudova.

Na okruglom stolu su razmenjena iskustva u vezi sa sistemima izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava i njihovom usklađenošću sa preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope 2008(2), koja se bavi pitanjem nacionalnih kapaciteta za efikasno izvršavanje presuda  Evropskog suda za ljudska prava. Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju i saradnju nacionalnih institucija koje se bave izvršavanjem presuda Evropskog suda za ljudska prava. Kao primere pozitivne prakse navodimo primer Holandije, u kojoj u slučaju donošenja presude u kojoj se utvrđuje povreda Konvencije o ljudskim pravima zbog greške domaćeg pravosuđa, Visoki savet sudstva se sastaje po hitnom postupku u cilju razmatranja mera oko izvršavanja presude Suda, ali i radi preduzimanja mera da se ubuduće takve greške ne dešavaju. Isto tako, dobar primer koordinacije su Austrija i Nemačka, u kojima u svakom ministarstvu ili lenderu (pokrajina) postoje koordinatori koji se staraju oko pružanja pomoći državnom agentu oko izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Naročito je bilo reči o koordinaciji oko izrade akcionih planova u cilju izvršavanja presuda, kao i mehanizmima obezbeđenja prevoda presuda Suda i širenja saznanja u vezi sa tim presudama.

Okrugli sto završen je usvajanjem zaključaka. Među zaključcima izdvajamo preporuku državama da imenuju na nacionalnom i regionalnom nivou koordinatore u svim ministarstvima koji bi mogli da preduzimaju mere u cilju efikasnog izvršavanja presuda; preporuku za ustnovljavanje inter-ministarskih komiteta ili radnih grupa u cilju izrade akcionih planova; informisanje relevantnih parlamentarnih komiteta u vezi sa izvršavanjem presuda, a u cilju njihovog uključivanja u proces izvršavanja presuda; promivisanje dijaloga posebno između koordinatora i najviših pravosudnih organa; uključivanje nevladinih organizacija, ombudsmana i drugih institucija u oblasti ljudskih prava u proces izvršavanja presuda; davanje publiciteta procesu izvršavanja presuda; ustanovljenje efikasnog sistema za prevođenje prakse Suda na maternje jezike itd.

Tekst preporuka sa Okruglog stola održanog u Tirani, 15. i 16. decembra 2011. godine. (srpski) (engleski)

 

Архива
Ne