Skip to main content

10. godišnji regionalni Forum o vladavini prava za jugoistočnu Evropu

Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Desetom godišnjem regionalnom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je održan 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u organizaciji The AIRE Centre i Civil Rights Defenders.

Tema ovogodišnjeg Foruma bila je „Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Evropski pravni okvir“. Diskutovalo se o zaštiti prava na poštovanje privatnog i porodičnog života iz člana 8. Konvencije u kontekstu sudskog postupka, uzimajući u obzir zaštitne mere koje se zahtevaju prema članu 6. Konvencije (pravo na pravično suđenje). Ovo uključuje balansiranje zahteva za sudskom transparentnošću sa zahtevom da se zaštiti pravo na privatni život stranaka u postupku, uzimajući u obzir kada je prikladno ili neophodno anonimizirati presude i da li je i kada je dozvoljeno prihvatiti i/ili se oslanjati na presretnute, elektronske komunikacijske dokaze. Ova pitanja su aktuelna širom Evrope, jer tehnologija koja se stalno razvija nastavlja da transformiše način na koji istražujemo i krivično gonimo zločine i kako vodimo sudske postupke.

Forum okuplja sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava, predsednike i sudije ustavnih i vrhovnih sudova, predsednike i članove sudijskih i tužilačkih Saveta, zaštitnike građana, direktore pravosudnih akademija, predsednike i sudije redovnih sudova, nevladine organizacije, advokate i zastupnike pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Cilj Foruma je da promoviše nacionalnu implementaciju Konvencije o ljudskim pravima, da podstakne regionalnu saradnju i da pomogne proces evropskih integracija u regionu.