Skip to main content

1475. sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope (DH)

U periodu od 19. do 21. septembra 2022. godine u Strazburu, Republika Francuska, održan je 1475. sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope (u daljem tekstu: Komitet ministara) koji je posvećen nadzoru nad izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Na dnevnom redu sastanka bili su i predmeti iz grupe predmeta Jevremović protiv Srbije, koji se odnose na dužinu trajanja postupka pred domaćim sudovima i nalaze se u pojačanom nadzoru.

Nakon razmatranja revidiranog Akcionog plana koji je Republika Srbija dostavila, a u kome su prestavljene pojedinačne i opšte mere koje se preduzimaju u cilju izvršenja ove grupe predmeta, Komitet ministara je doneo odluku i pozvao je državu da do 30. juna 2024. godine dostavi nove informacije u skladu sa iznetim komentarima.

Takođe, Komitet ministara je doneo završnu rezoluciju u predmetu Vilotijević protiv Srbije i odlučio je da okonča nadzor nad njim.