Skip to main content

Apostolovski i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Zemlja
Bosna i Hercegovina
Nivo važnosti
3
Jezik
Bosanski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Brojevi predstavki
28704/11, 45699/13, 74240/13
Prikaz presude/odluke

Kada je Bosna i Hercegovina proglasila nezavisnost, aplikanti su bili zaposleni u armiji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Budući da su bili stacionirani na teritoriji Bosne i Hercegovine, tamo su im dodeljeni vojni stanovi. G. Apostolovski je otkupio svoj vojni stan neposredno pre početka rata koji je trajao u periodu 1992.-95., dok druga dvojica aplikanata to nisu učinila. Svi aplikanti su napustili svoje stanove kada je počeo rat i pridružili se oružanim snagama na drugoj strani. Iz tog razloga su njihovi zahtevi za povrat stana odbijeni nakon rata (u skadu sa Zakonom o prestanku primene zakona o napuštenim stanovima iz 1998. godine).

Dana 23.11.2012. i 25.04.2013. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je povredu prava na mirno uživanje u posedu njihovih predratnih stanova za g. Kneževića i g. Popovića. Ponovivši da odbijanje zahteva za povrat predratnog stana prema Zakonu o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima iz 1998. godine nije nesrazmerno, Ustavni sud je smatrao da se aplikantima mora pružiti pravična naknada ako se utvrdi da nisu stekli vojni stan u drugoj državi. Kako izgleda, oni još uvek nisu dobili bilo kakvu naknadu u vezi s tim. Nakon smrti aplikanta, njegova supruga, gđa Branka Apostolovska, izjavila je 25.11.2019. godine da želi nastaviti postupak po predstavci, kao njegova nasljednica.

Aplikanti su se žalili prema članu 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog nemogućnosti da se vrate u posed svojih predratnih stanova u Bosni i Hercegovini.

Sud je utvrdio da nije uspostavljeno pravo na stan aplikanata u ovom predmetu od strane vojnih vlasti u bilo kojoj državi slednici bivše SFRJ. Takođe, nema nikakvih indikacija, a kamoli dokaza da su aplikanti, kao pripadnici stranih oružanih snaga, učestvovali u ratnim zločinima na teritoriji Bosne i Hercegovine. Konačno, nisu dobili nikakvu naknadu za gubitak njihovih vojnih stanova u Bosni i Hercegovini koju im je priznao Ustavni sud. Prema tome, došlo je do povrede člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

G. Apostolovski i g. Knežević su se žalili zbog nemogućnosti da se vrate u posed svojih prijeratnih vojnih stanova u Bosni i Hercegovini i prema članu 8. Konvencije. Imajući u vidu činjenice ovog predmeta, podneske stranaka, kao i svoja utvrđenja iz ove presude, Sud smatra da je pritužba dopuštena, ali da nije potrebno posebno ispitivati da li je došlo do povrede i ove odredbe Konvencije.

Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada materijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija