Skip to main content

Апостоловски и други против Босне и Херцеговине

Земља
Босна и Херцеговина
Ниво важности
3
Језик
Босански
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Бројеви представки
28704/11, 45699/13, 74240/13
Приказ пресуде/одлуке

Када је Босна и Херцеговина прогласила независност, апликанти су били запослени у армији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Будући да су били стационирани на територији Босне и Херцеговине, тамо су им додељени војни станови. Г. Апостоловски је откупио свој војни стан непосредно пре почетка рата који је трајао у периоду 1992.-95., док друга двојица апликаната то нису учинила. Сви апликанти су напустили своје станове када је почео рат и придружили се оружаним снагама на другој страни. Из тог разлога су њихови захтеви за поврат стана одбијени након рата (у скаду са Законом о престанку примене закона о напуштеним становима из 1998. године).

Дана 23.11.2012. и 25.04.2013. године, Уставни суд Босне и Херцеговине утврдио је повреду права на мирно уживање у поседу њихових предратних станова за г. Кнежевића и г. Поповића. Поновивши да одбијање захтева за поврат предратног стана према Закону о престанку примјене закона о напуштеним становима из 1998. године није несразмерно, Уставни суд је сматрао да се апликантима мора пружити правична накнада ако се утврди да нису стекли војни стан у другој држави. Како изгледа, они још увек нису добили било какву накнаду у вези с тим. Након смрти апликанта, његова супруга, гђа Бранка Апостоловска, изјавила је 25.11.2019. године да жели наставити поступак по представци, као његова насљедница.

Апликанти су се жалили према члану 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију због немогућности да се врате у посед својих предратних станова у Босни и Херцеговини.

Суд је утврдио да није успостављено право на стан апликаната у овом предмету од стране војних власти у било којој држави следници бивше СФРЈ. Такође, нема никаквих индикација, а камоли доказа да су апликанти, као припадници страних оружаних снага, учествовали у ратним злочинима на територији Босне и Херцеговине. Коначно, нису добили никакву накнаду за губитак њихових војних станова у Босни и Херцеговини коју им је признао Уставни суд. Према томе, дошло је до повреде члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију.

Г. Апостоловски и г. Кнежевић су се жалили због немогућности да се врате у посед својих пријератних војних станова у Босни и Херцеговини и према члану 8. Конвенције. Имајући у виду чињенице овог предмета, поднеске странака, као и своја утврђења из ове пресуде, Суд сматра да је притужба допуштена, али да није потребно посебно испитивати да ли је дошло до повреде и ове одредбе Конвенције.

Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада материјалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција