Skip to main content

Jovašević i drugi protiv Crne Gore

Zemlja
Crna Gora
Nivo važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Upravni postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Brojevi predstavki
41809/14
Prikaz presude/odluke

Podnosioci predstavke su se žalili da dužina trajanja predmetnog upravnog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije.

Sud naglašava da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procenjena u svetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je značaja predmet spora za podnosioce predstavke.

U vodećem predmetu Živaljević protiv Crne Gore, br. 17229/04, stavovi 72-78, presuda od 8. marta 2011. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.

Prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi opravdali ukupnu dužinu trajanja postupka na nacionalnom nivou. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”. Stoga, pritužbe su prihvatljive i otkrivaju povredu člana 6 stav 1 Konvencije.

 

Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija