Skip to main content

Јовашевић и други против Црне Горе

Земља
Црна Гора
Ниво важности
3
Језик
Црногорски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Управни поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Бројеви представки
41809/14
Приказ пресуде/одлуке

Подносиоци представке су се жалили да дужина трајања предметног управног поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвали су се на члан 6 став 1 Конвенције.

Суд наглашава да разумност дужине трајања поступка мора бити процењена у светлу околности конкретног предмета и у односу на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представке и релевантних органа, као и од каквог је значаја предмет спора за подносиоце представке.

У водећем предмету Живаљевић против Црне Горе, бр. 17229/04, ставови 72-78, пресуда од 8. марта 2011. године, Суд је већ утврдио повреду права у погледу питања сличних оним из овог предмета.

Приликом испитивања цјелокупног материјала који му је достављен, Суд није утврдио да постоје чињенице или аргументи који би оправдали укупну дужину трајања поступка на националном нивоу. Имајући у виду своју судску праксу о овом питању, Суд сматра да је у конкретном предмету дужина трајања поступка била прекомерна и да није испунила захтјев „разумног рока”. Стога, притужбе су прихватљиве и откривају повреду члана 6 став 1 Конвенције.

 

Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција