Skip to main content

Savković protiv Srbije (07.09.2021)

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Nema povrede)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Nema povrede)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (Nema povrede)
Brojevi predstavki
9864/15
Prikaz presude/odluke

Podnosioci predstavke su se prituživali na navodnu smrt svog novorođenog deteta u državnoj bolnici 1992. godine i tvrdili su da bi dotično dete zapravo moglo biti živo, jer je protivzakonito dato na usvajanje. S tim u vezi, podnosioci predstavke su tvrdili da imaju pravo da znaju istinu o sudbini svog deteta. Oni su se dalje prituživali da nisu imali delotvoran domaći pravni lek u pogledu svojih pritužbi.

U predmetu Mik i Jovanović, rešavajući ista pitanja kao i ona koja su podnosioci predstavke pokrenuli u ovom predmetu, Sud je nedavno zaključio da zbog novih pravnih pomaka na domaćem nivou nema više opravdanja da nastavi sa ispitivanjem slučaja u smislu člana 37, stav 1(v) Konvencije. Pored toga, Sud nije našao nikakve posebne razloge u vezi sa poštovanjem ljudskih prava definisanih u Konvenciji koji bi zahtevali dalje ispitivanje slučaja prema članu 37, stav 1. in fine. Shodno tome, predmetne predstavke su izbrisane sa spiska predmeta.

Iz ovih razloga, Sud, jednoglasno, odlučuje da skine predstavku sa svoje liste predmeta.

Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (Izvršeno)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan nije potreban
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija