Skip to main content

Савковић против Србије (07.09.2021)

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Нема повреде)
(Чл. 37) Брисање представки (Нема повреде)
Бројеви представки
9864/15
Приказ пресуде/одлуке

Подносиоци представке су се притуживали на наводну смрт свог новорођеног детета у државној болници 1992. године и тврдили су да би дотично дете заправо могло бити живо, јер је противзаконито дато на усвајање. С тим у вези, подносиоци представке су тврдили да имају право да знају истину о судбини свог детета. Они су се даље притуживали да нису имали делотворан домаћи правни лек у погледу својих притужби.

У предмету Мик и Јовановић, решавајући иста питања као и она која су подносиоци представке покренули у овом предмету, Суд је недавно закључио да због нових правних помака на домаћем нивоу нема више оправдања да настави са испитивањем случаја у смислу члана 37, став 1(в) Конвенције. Поред тога, Суд није нашао никакве посебне разлоге у вези са поштовањем људских права дефинисаних у Конвенцији који би захтевали даље испитивање случаја према члану 37, став 1. ин фине. Сходно томе, предметне представке су избрисане са списка предмета.

Из ових разлога, Суд, једногласно, одлучује да скине представку са своје листе предмета.

Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (Извршено)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план поднет
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција