Skip to main content

Stojanović i Jusufović protiv Bosne i Hercegovine

Zemlja
Bosna i Hercegovina
Nivo važnosti
3
Jezik
Bosanski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Građanski postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Brojevi predstavki
11207/20, 23081/20
Prikaz presude/odluke

Aplikanti u ovom predmetu su se žalili zbog prekomerne dužine parničnog postupka. Oni su se žalili da je dužina parničnih postupaka o kojima je reč nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“. Oni su se pozvali na član 6. stav 1. Konvencije.

U vodećim predmetima Scordino protiv Italije i Dorić protiv Bosne i Hercegovine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.
Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je podnesen, Sud nije našao bilo kakvu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati sveukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomerna te da nije zadovoljila zahtev „razumnog roka“.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (Izvršeno)
Naknada troškova pred Sudom (Izvršeno)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija