Skip to main content

Стојановић и Јусуфовић против Босне и Херцеговине

Земља
Босна и Херцеговина
Ниво важности
3
Језик
Босански
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Грађански поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Бројеви представки
11207/20, 23081/20
Приказ пресуде/одлуке

Апликанти у овом предмету су се жалили због прекомерне дужине парничног поступка. Они су се жалили да је дужина парничних поступака о којима је реч неспојива са захтевом „разумног рока“. Они су се позвали на члан 6. став 1. Конвенције.

У водећим предметима Сцордино против Италије и Дорић против Босне и Херцеговине, Суд је већ утврдио повреду у погледу питања сличних онима у предметном случају.
Након што је испитао сав материјал који му је поднесен, Суд није нашао било какву чињеницу или аргумент који би могао оправдати свеукупну дужину поступка на домаћем нивоу. Имајући у виду своју праксу о овом питању, Суд сматра да је у предметном случају дужина поступка била прекомерна те да није задовољила захтев „разумног рока“.

Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (Извршено)
Накнада трошкова пред Судом (Извршено)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција