Skip to main content

Božidar STEVANOVIĆ protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
Brojevi predstavki
4504/17
Prikaz presude/odluke

Prikaz odluke u predmetu Stevanović protiv Srbije, broj 4504/17

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 7. septembra 2023 godine objavio odluku u predmetu Stevanović protiv Srbije kojom je utvrdio da je predmetna predstavka neprihvatljiva usled neiscrpljivanja domaćeg pravnog puta i da se kao takva mora odbaciti u skladu sa članom 35. st. 1. i 4. Konvencije. Odluku je doneo Odbor od troje sudija.

Predmet se odnosi na tvrdnju podnosioca da je njegova ustavna žalba odbačena od strane Ustavnog suda kao neblagovremena iako to nije bio slučaj (podnosilac je dostavio poštansku povratnicu kao dokaz da je ustavnu žalbu podneo u zakonskom propisanom roku od 30 dana).

Sud je utvrdio da, iako odluke Ustavnog suda načelno ne mogu biti predmet preispitivanja, postoji pravni put na domaćem nivou, predviđen Poslovnikom o radu Ustavnog suda iz 2008. i članom 96. Poslovnika o radu Ustavnog suda iz 2013. godine, koji u posebnim situacijama dozvoljava da Ustavni sud preispita sopstvene odluke i eventualno ponovo sprovede postupak kada se pokaže da je sporna odluka zasnovana na očiglednoj omašci samog Ustavnog suda koja se drugačije ne može ispraviti.

Uz to, Sud je ocenio da praksa Ustavnog suda jasno pokazuje da podnosioci čije su ustavne žalbe greškom odbačene kao neblagovremene, između ostalog, mogu ostvariti preispitivanje njihovog predmeta na ovaj način (videti na primer, Už 3122/2012 od 11. jula 2018. i Už-3124/2012 od 7. juna 2018. godine).

Zbog svega navedenog, Sud je ocenio da zahtev za preispitivanje, u izuzetnom slučaju, načelno predstavlja delotvoran domaći pravni put u smislu člana 35. stav 1. Konvencije u situacijama poput ove.

Stoga je Sud utvrdio da podnosilac nije iskoristio ovaj pravni put, niti je pokazao da je iz bilo kog razloga isti bio neadekvatan ili nedelotvoran u okolnostima konkretnog slučaja, kao i da ne postoje posebne okolnosti koje bi podnosioca oslobodile od obaveze da ga iskoristi pre obraćanja Sudu.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija