Skip to main content

Goran ŽIVKOV AKSIN

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 35-3-b) Nije značajnije oštećen (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
Brojevi predstavki
35107/22
Prikaz presude/odluke

Prikaz odluke Živkov Aksin protiv Srbije (broj 35107/22)

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 31. avgusta 2023. godine doneo, a 21. septembra 2023. objavio odluku u predmetu Živkov Aksin protiv Srbije.

Odluku je doneo tročlani Odbor Suda.

Podnosilac se u predstavci prituživao na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaće odluke - potraživanja u iznosu od oko 65 evra, u kontekstu neizvršenja odnosno odloženog izvršenja domaće odluke.

Imajući u vidu visinu potraživanja, kao i to da nisu postojali dokazi koji bi ukazivali na to da bi neisplaćivanje ovog iznosa imalo značajan uticaj na privatan život podnosioca, Sud je zaključio da podnosilac nije pretrpeo značajniju štetu usled navodne povrede Konvencije.

Posledično, Sud je doneo odluku da predstavku proglasi neprihvatljivom u skladu sa odredbama člana 35. st. 3(b) i 4. Konvencije.

Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija