Skip to main content

Горан ЖИВКОВ АКСИН

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 35-3-б) Није значајније оштећен (N/A)
(Чл. 35-4) Одбијање представке у свакој фази поступка (N/A)
Бројеви представки
35107/22
Приказ пресуде/одлуке

Приказ одлуке Живков Аксин против Србије (број 35107/22)

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 31. августа 2023. године донео, а 21. септембра 2023. објавио одлуку у предмету Живков Аксин против Србије.

Одлуку је донео трочлани Одбор Суда.

Подносилац се у представци притуживао на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаће одлуке - потраживањa у износу од око 65 евра, у контексту неизвршења односно одложеног извршења домаћe одлукe.

Имајући у виду висину потраживања, као и то да нису постојали докази који би указивали на то да би неисплаћивање овог износа имало значајан утицај на приватан живот подносиоца, Суд је закључио да подносилац није претрпео значајнију штету услед наводне повреде Конвенције.

Последично, Суд је донео одлуку да представку прогласи неприхватљивом у складу са одредбама члана 35. ст. 3(б) и 4. Конвенције.

Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција