Skip to main content

Paun Jovanović protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Veće (7)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pravična rasprava (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
Brojevi predstavki
41394/15
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija