Skip to main content

Паун Јовановић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Правична расправа (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
Бројеви представки
41394/15
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција