Skip to main content

Popadić protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Veće (7)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8) Pozitivne obaveze (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje porodičnog života (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (Ima povrede)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (Ima povrede)
Brojevi predstavki
7833/12
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija