Skip to main content

Statistički podaci za 2005. godinu o Sudu

Tokom 2005. godine Sud je doneo ukupno 28581 odluka i 1006 presuda.

U odnosu na ukupan broj donetih odluka, u 728 odluka predstavka je brisana sa liste predmeta, u  26852  odluka predstavka je proglašena neprihvatljivom (što za posledicu ima odbacivanje iste), dok je u 1000 odluka predstavka proglašena prihvatljivom (čime su se stekli procesni uslovi da Sud pristupi odlučivanju u meritumu).

U odno

Архива
Ne