Skip to main content

Статистички подаци за 2005. годину о Суду

Извештај

Током 2005. године Суд је донео укупно 28581 одлука и 1006 пресуда.

У односу на укупан број донетих одлука, у 728 одлука представка је брисана са листе предмета, у  26852  одлука представка је проглашена неприхватљивом (што за последицу има одбацивање исте), док је у 1000 одлука представка проглашена прихватљивом (чиме су се стекли процесни услови да Суд приступи одлучивању у меритуму).

У одно

Архива
Не