Skip to main content

Četiri predstavke proglašene nedopuštenim

Benjocki i drugi protiv Srbije (p. 5958/07)
Radin protiv Srbije (p. 6561/07)
Kiš protiv Srbije (p. 8093/07)
Njergeš protiv Srbije (p. 9162/07)

Evropski sud za ljudska prava (Sud) je većinom glasova 15. decembra 2009. godine doneo jedinstvenu odluku povodom predstavki koje su odvojeno podneli Nada, Vladimir i Kristina Benjocki, Ivanka Radin, Laslo Kiš i Šandor Njergeš, svi preko istog punomoćnika - advokata Dragana Radina iz Zrenjanina i koji su istakli povredu prava na suđenje u razumnom roku, sa pozivom na član 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Sud je pomenutom odlukom ove predstavke proglasio nedopuštenim zbog povrede pravila poverljivosti postupka pregovora o prijateljskom poravnanju od strane advokata. S obzirom da je ovaj postupak advokata Sud okarakterisao kao zloupotrebu prava na predstavku, shodno članovima 35 stav 3 i 4 Evropske konvencije za ljudska prava, sve predstavke su proglašene nedopuštenim i skinute su sa liste slučajeva pred Sudom.

Donoseći ovakvu odluku Sud se rukovodio  sledećim činjenicama, a na koje je ukazao zastupnik tokom postupka: a) punomoćnik podnosilaca je u štampi izneo detalje pregovora o prijateljskom poravnanju („Zrenjanisnke novine“ i „Dnevnik“); b) od Suda je bio upozoren na poverljivi karakter pregovora o prijateljskom poravnanju; v) podnosioci i advokat su bili dužni da poštuju pravila o poverljivosti pregovora o prijateljskom poravnanju i nisu pružili nijedan ubedljivi razlog zbog koga su propustili da se povinuju tim pravilima.

Ova odluka ukazuje da Sud striktno poštuje pravila povreljivosti postupka za poravnanje, a shodno članu 38 stav 2 i svojoj praksi koja je citirana u ovom slučaju.