Skip to main content

14. varšavski Seminar o ljudskim pravima

Dana 24. oktobra 2023. godine je u Varšavi, Republika Poljska, održan 14. varšavski seminar o ljudskim pravima, povodom 30. godišnjice pristupanja Poljske Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Seminar je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Poljske u saradnji sa Savetom Evrope.

Ovogodišnji Seminar bio je posvećen ljudskim pravima u kriznim situacijama. Brojni predstavnici država članica i Sekretarijata Saveta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava, Ujedinjenih nacija, Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Agencije Evropske unije za osnovna prava i akademskih institucija razmatrali su kako da se ljudska prava bolje zaštite tokomraznih nerešenih izazova i kriza.

Na osnovu iskustva pandemije Covid-19, iznet je predlog da države donesu zakone i institucionalna rešenja kako bi vanredne mere koje se preduzimaju u kriznim situacijama i koje utiču na ljudska prava bile u skladu sa principima proporcionalnosti i neophodnosti.

Varšavski seminar o ljudskim pravima predstavlja međunarodni forum za debatu i razmenu iskustava o temama u vezi sa Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava. Svaki događaj u seriji pomaže u širenju standarda zaštite ljudskih prava i inspiriše aktivnosti koje unapređuju poštovanje ovih standarda.

Seminaru je prisustvovala i zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar.