Skip to main content

1501. sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope

U periodu od 11. do 13. juna 2024. godine u Strazburu, Republika Francuska, održan je 1501. sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope (u daljem tekstu: Komitet ministara) koji je posvećen nadzoru nad izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Na dnevnom redu sastanka bili su i predmeti iz grupe predmeta Stanimirović protiv Srbije koji se odnose na neefikasnu istragu u vezi sa navodima o navodnom zlostavljanju od strane policijskih službenika (povreda procesnog aspekta člana 3. Konvencije) i zlostavljanju od strane policijskih službenika tokom ispitivanja (povreda materijalnog aspekta člana 3. Konvencije), a koji predmeti se nalaze u pojačanom nadzoru.

Nakon razmatranja revidiranog Akcionog plana koji je Republika Srbija dostavila, a u kome su predstavljene pojedinačne i opšte mere koje se preduzimaju u cilju izvršenja presuda iz ove grupe predmeta, Komitet ministara je doneo odluku i pozvao je državu da najkasnije do juna 2025. godine dostavi nove informacije u skladu sa iznetim komentarima.

Takođe, Komitet ministara je doneo 11 završnih rezolucija kojima je okončao nadzor nad izvršenjem presuda i odluka protiv  Republike Srbije u sledećim  predmetima - Almaši i Stevan Petrović iz grupe predmeta Stanimirović, Dragica Lazić i u još 9 odluka.