Skip to main content

Izmena pravila 39. Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava i Uputstva za postupanje u pogledu privremenih mera

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) objavio je novu verziju Poslovnika Suda koja uključuje izmene pravila 39. o privremenim merama.

Izmene su usvojene na plenarnoj sednici Suda  23. februara 2024. godine nakon konsultacija sa ugovornim stranama i relevantnim zainteresovanim stranama. Svrha ovih izmena je da pojasne i kodifikuju postojeću praksu koja se odnosi na privremene mere.

Između ostalih izmena, nova kodifikovana verzija pravila 39. eksplicitno upućuje na činjenicu da se privremene mere primenjuju u slučajevima u kojima postoji „neposredan rizik od nenadoknadive štete u pogledu pravu iz Konvencije“. Nova verzija pravila 39 takođe objašnjava koji organi koji donose odluke mogu biti predmet zahteva za određivanje privremene mere.

Sud je takođe revidirao Uputstvo za postupanje koje prati novoizmenjeno pravilo 39, tako da sada sadrži detaljne smernice u vezi sa materijalnim i proceduralnim aspektima postupka Suda u pogledu privremenih mera sa ciljem da se unese veća jasnoća i transparentnost u vođenje ovog postupka. Izmene su obuhvatile i propisivanja izuzetnih okolnosti u kojima se mogu odobriti privremene mere kao i odgovor na pitanje kada ih Sud može ponovo razmotriti. Ovo uputstvo je namenjeno (potencijalnim) podnosiocima predstavki, njihovim zastupnicima, ugovornim stranama i zainteresovanim stranama uopšte.

Oba teksta su dostupna na veb stranici Suda i stupila su na snagu 28. marta 2024. godine.