Skip to main content

Измена правила 39. Пословника Европског суда за људска права и Упутства за поступање у погледу привремених мера

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) објавио је нову верзију Пословника Суда која укључује измене правила 39. о привременим мерама.

Измене су усвојене на пленарној седници Суда  23. фебруара 2024. године након консултација са уговорним странама и релевантним заинтересованим странама. Сврха ових измена је да појасне и кодификују постојећу праксу која се односи на привремене мере.

Између осталих измена, нова кодификована верзија правила 39. експлицитно упућује на чињеницу да се привремене мере примењују у случајевима у којима постоји „непосредан ризик од ненадокнадиве штете у погледу праву из Конвенције“. Нова верзија правила 39 такође објашњава који органи који доносе одлуке могу бити предмет захтева за одређивање привремене мере.

Суд је такође ревидирао Упутство за поступање које прати новоизмењено правило 39, тако да сада садржи детаљне смернице у вези са материјалним и процедуралним аспектима поступка Суда у погледу привремених мера са циљем да се унесе већа јасноћа и транспарентност у вођење овог поступка. Измене су обухватиле и прописивања изузетних околности у којима се могу одобрити привремене мере као и одговор на питање када их Суд може поново размотрити. Ово упутство је намењено (потенцијалним) подносиоцима представки, њиховим заступницима, уговорним странама и заинтересованим странама уопште.

Оба текста су доступна на веб страници Суда и ступила су на снагу 28. марта 2024. године.