Skip to main content

Obaveštenje o presudama i odlukama Evropskog suda za ljudska prava donetim u novembru 2023. godine protiv Republike Srbije

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 30. novembra 2023. godine objavio jednu presudu i 23 odluke protiv Republike Srbije

Sve odluke i presudu je doneo tročlani Odbor.

Presudu Stojanović protiv Srbije Sud je objavio 30. novembra 2023. godine. Navedenom presudom Sud je usvojio predstavku naslednice pok. podnosioca utvrdivši povredu prava iz člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1, kao i povredu člana 13. Konvencije vezano za delotvornost ustavne žalbe u smislu dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom. Predmet se ticao neizvršavanje domaćih odluka donetih protiv društvenih/državnih preduzeća. Presudom je Republika Srbija obavezana da naslednici podnosioca isplati iznos od 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete, iznos od 30 evra na ime troškova postupka, kao iznos priznatog a neisplaćenog potraživanja pok. podnosioca iz stečajnog postupka.

Od 23 donetih odluka, Sud je u 20 predmeta prihvatio prijateljska poravnanja, u 2 predmeta usvojio jednostranu deklaraciju koju je podnela Vlada, a u jednom predmetu je predstavku izbrisao sa liste slučajeva utvrdivši da naslednici podnosioca ne nameravaju da dalje učestvuju u postupku.

Predmeti u kojima su zaključena prijateljska poravnanja i podnete jednostrane Deklaracije odnose se na na pitanja koja predstavljaju dobro ustanovljenu sudsku praksu Suda (tzv. WECL - well-established case-law), te su poravnanja zaključena i jednostrane deklaracije podnete u cilju smanjenja dodatnih troškova pred Sudom i posledično manje isplate iz budžetskih sredstava.

Svi predmeti u kojima su zaključena prijateljska poravnanja odnose se na neizvršavanje domaćih odluka donetih protiv društvenih/državnih preduzeća. Reč je o predmetima: Đedović i Petronijević; Kozomara i 13 dr; Stošić i 4 dr; Pavlović i 5 dr; Stojković i 2 dr; Džanković i Slavković, METALPROM DOO VALJEVO i CENTRODUST DOO SMEDEREVO; Jeremić i 5 dr; Subotin; Milojević i dr; Damnjanović; Bajović; Venev; Pažitnaj; Jovanović i dr; Lazić; Jovanović; ŠINVOZ DOO; Cirok; Turundžić i 4 dr. Svi navedeni predmeti slede praksu Suda iz presude Lilić i dr. protiv Srbije (br. 16857/19 i 43001/19, od 14. januara 2021. godine) prema kojoj je trajanje stečajnog postupka nad društvenim ili državnim preduzećima preko jedne godine prekomerno.

Dva predmeta u kojima je Vlada podnela jednostranu deklaraciju odnose se na postupanje u razumnom roku pred Ustavnim sudom u postupcima po ustavnoj žalbi koji su trajali od 3 godine i 7 meseci do 8 godina i 5 meseci (Bošković i MEDICAL SYSTEM D.O.O. BEOGRAD i 2 dr.

U predmetu Stanisavljević (broj 47613/16), Sud je odlučio da predmetnu predstavku skine sa svoje liste predmeta usled odsustva namere ćerki pok. podnosioca da dalje učestvuju u postupku. Predmet se odnosio na navodno neujednačenu sudsku praksu domaćih sudova. Punomoćnik podnosioca je obavestio Sud da je podnosilac preminuo, te da njegove ćerke kao naslednice žele da nastave postupak. Vlada je istakla da ne postoji pravni osnov da ćerke pok. podnosioca steknu svojstvo stranke u postupku pred Sudom i osporila je njihov status naslednica, budući da su se u ostavinskom postupku svog naslednog dela odrekle. Sud im je zapažanja Vlade uputio radi davanja odgovora. Kako u ostavljenom roku, ni naknadno, ćerke pok. podnosioca i punomoćnik nisu odgovorili na pismo Suda, Sud im je skrenuo pažnju da je rok za davanje odgovora istekao i da produženje roka nije zatraženo, te da ovakve okolnosti ukazuju da ne žele da nastave postupak.