Skip to main content

Центропром Холдинг АД Београд против Црне Горе

Земља
Црна Гора
Ниво важности
3
Језик
Црногорски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Грађански поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Бројеви представки
30796/10
Приказ пресуде/одлуке

Компанија-подносилац представке се жалила да дужина трајања предметног грађанског поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвала се на члан 6 став 1 Конвенције.

У водећем предмету Стакић против Црне Горе, бр. 49320/07, ставови 45-51, пресуда од 2. октобра 2012. године, Суд је већ утврдио повреду права у погледу питања сличним онима из овог предмета.

Приликом испитивања целокупног материјала који му је достављен, Суд није утврдио да постоје чињенице или аргументи који би оправдали укупну дужину трајања поступка на националном нивоу. Имајући у виду своју судску праксу о овом питању, Суд сматра да је у конкретном предмету дужина трајања поступка била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока”. Стога, притужбе је прихватљива и открива повреду члана 6 став 1 Конвенције.

Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција