Skip to main content

Бобић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Бројеви представки
34132/21
34136/21
34138/21
34325/21
34682/21
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција