Skip to main content

Паун Јовановић

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(П12-1) Општа забрана дискриминације (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак по уставној жалби (Има повреде)
Бројеви представки
41394/15
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
решење Уставног суда Уж-1853/2013 од 10. фебруара 2015. године
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (Извршено)
Накнада трошкова пред Судом (Извршено)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција