Skip to main content

Пурић и Р.Б. против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-3) Без одлагања извести пред судију или друго службено лице (Има повреде)
Бројеви представки
27929/10,52120/13
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција