Skip to main content

Цветковић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Нема повреде)
Бројеви представки
37615/19, 17196/20, 17647/20, 18468/20, 19147/20, 20679/20, 20685/20, 21438/20, 21592/20, 21670/20, 21970/20, 22038/20, 22114/20, 23489/20, 23498/20
Приказ пресуде/одлуке

Подносиоци су се у представкама притуживали на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа. Због сличности предмета, Европски суд је здружио представке.

Влада је изнела тврдње да су домаће правноснажне одлуке, на чије су се неизвршење подносиоци притуживали у својим представкама, извршене у њихову корист.
Подносиоци представки нису оспорили ту чињеницу.
Након испитивања свих предмета, Европски суд је констатовао да је држава у целости исплатила износе досуђене предметним одлукама на домаћем нивоу, у складу са домаћим правом.

Имајући у виду да подносиоци представке нису обавестили Суд о наведеној информацији, која представља саму суштину представки, Суд је нашао да је такво понашање у супротности са сврхом права на појединачну представку.
 

Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција